สัปดาห์นี้หยิบยกธรรมบทที่ข้อธรรมะเพื่อบรรลุธรรม ถึง 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องการบรรลุธรรมของพระภิกษุ 500 รูป ซี่งพิจารณาร่างกายดังหม้อดินเผาที่เป็นของไม่เที่ยงสามารถแตกสลายได้ เรื่องที่สอง เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบการปฏิบัติธรรม เป็นดังเช่นดอกไม้งาม ซึ่งจะต้องนำคำสอนมาปฏิบัติเพื่อให้ได้ผล ดอกไม้งามนั้นก็จะมีทั้งสี และกลิ่นอันหอม ดังเช่นตัวอย่างของพระนางมัลลิกา และเรื่องที่สาม พระพุทธองค์ได้ทรงไขปัญหา 4 ข้อ แก่ท้าวสักกะและเทวดา ไว้อย่างแยบคายดังนี้ บรรดาทานทุกชนิด ธรรมทานเป็นเยี่ยม, บรรดารสทุกชนิด รสแห่งพระธรรมเป็นยอด, บรรดาความยินดีทุกชนิด ความยินดีในธรรมประเสริฐ, ส่วนความสิ้นไปแห่งตัณหาประเสริฐที่สุดแท้ เพราะความเป็นเหตุให้สัตว์บรรลุพระอรหันต์

Time index

[02:13] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา ภาคที่ 2 เรื่องที่ 29

[20:50] ธรรมบทแปล เรื่อง ฉัตตปาณิอุบาสก ภาคที่ 3 เรื่องที่ 39

[38:14] ธรรมบทแปล เรื่อง ท้าวสักกะเทวราช ภาคที่ 8 เรื่องที่ 249


อ่าน "เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา [๒๙]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓

อ่าน "เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔

อ่าน "เรื่องท้าวสักกเทวราช [๒๔๙]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔