ภัยในอนาคต5ประการ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ เป็นเรื่องที่เราต้องระวัง ต้องมีการเตรียมการว่า เราจะทำอย่างไร สะสมอะไร เพื่อให้เรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เมื่อภัยมา ไม่ใช่การมองที่ผิวเผิน ในเรื่องเงิน ปัจจัย 4 และสุขภาพ แต่เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะ ปัญญา และ สภาวะจิตใจ ถ้ามีการฝึกสิ่งเหล่านี้มาดี มีความมั่นคงในจิตใจมากแล้ว มีศีล สมาธิ ปัญญาดีแล้ว มีสถานการณ์ใดเกิดขึ้น เราจะมีเครื่องอยู่ ให้เป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้แน่นอน

Time Index

[00:53] เริ่มปฏิบัติ กายคตาสติ ด้วยการพิจารณาอสุภสัญญา

[14:32] เกริ่นใต้ร่ม จิตที่รวมลงเป็นอันเดียวจากการทำสมาธิ จะสามารถทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี

[16:00] หัวข้อ “ภัยอนาคต 5 ประการ”

[18:04] พระสูตร มาในอังคุตรนิกายเล่มที่ 22

[26:47] อธิบายพระสูตร

[28:05]ทำแบบผิวเผิน คือ มีเงินมาก/มีปัจจัย4พร้อม/ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้อยู่ผาสุกได้จริง

[33:28] ทำอย่างไรเมื่อแก่แล้วจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้

[41:56] ศรัทธา/ศีล สติ ความเพียร สมาธิ ปัญญา ถ้ามีสมบูรณ์บริบูรณ์ ตามขั้นตอน จะทำให้มีความผาสุกอยู่ได้เมื่อภัยมา

[54:53] ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ คือ ความแก่ ความเจ็บ และ ความตาย

[58:41]สรุป


อ่าน “ทุติยอนาคตภยสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔(ฉบับมหาจุฬา) อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน “ภยสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ (ฉบับมหาจุฬา)อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง “ผาสุกได้เมื่อ 5 ภัยมา” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560