เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบการได้มาซึ่งฌานหรือสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย

ไม่ได้ด้วยการบีบคั้น ข่มขี่ หรือปรุงแต่ง ต้องได้ด้วยความสงบระงับ

คนชั่วคนถ่อยเสพไม่ได้ คนฟุ้งซ่าน ไม่มั่นใจ ไม่มีศีล จะไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้

ต้องอยู่ในทางของอริยมรรคมีองค์แปด โดยไม่หลุดออกจากทางอันประเสริฐอันมีองค์ประกอบทั้ง 8 อย่าง

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติล้วนเป็นจิตปรุงแต่งทั้งสิ้น จึงต้องมีสติคอยกำกับให้ดำเนินอยู่ในมรรคแปดให้ได้ จงอย่าสร้างเงื่อนไขของการไปสู่พระนิพพาน

การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างเหมาะสมด้วยทางอันประเสริฐอันมีองค์ประกอบทั้ง 8 อย่างหรือ "อริยมรรคมีองค์แปด" นั่นเอง ซึ่งต้องบ่มด้วยทาน ศีล ภาวนา แล้วทำให้เกิดผลเป็นการเข้าสู่พระนิพพานได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

 

Time index

[03:07] คำถาม: ฝึกปฏิบัติธรรมมาหลายปีจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเราอยู่ขั้นไหนแล้ว ได้ฌานหรือไม่ สิ่งที่เห็นเป็นนิมิตหรือจิตปรุงแต่ง แล้วที่ทำไปถูกหรือไม่

[03:49] สามเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบการได้มาซึ่งฌานหรือสมาธิ

[05:24] ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นจิตปรุงแต่งทั้งสิ้น

[07:04] บรรลุธรรมถึงขั้นใดให้ดูแนวทางที่ปฏิบัติ ลักษณะจิต อีกทั้งจะมีเครื่องทดสอบกิเลสด้วย

[10:24] บรรลุธรรมด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างเหมาะสมทำตามขั้นตอน ปฏิบัติตามมรรคเพื่อให้เกิดผล

[13:18] คำถาม: ความแตกต่างระหว่างปัญญา กับ การปรุงแต่ง

[14:32] มรรคแปดคือ ยอดของการปรุงแต่ง ซึ่งเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือของการปรุงแต่ง

[19:07] คำถาม: การแยกแยะระหว่าง ความจริง ความเชื่อ และสิ่งที่คิดว่าจริง

[19:17] การแยกแยะเกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งสติ ตามหลักอนุสสติ 10

[25:05] ความจริงคือ สัจจะสี่อย่างหรือ "อริยสัจสี่"

[28:52] คำถาม: สาเหตุและวิธีแก้ไขสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

[30:16] สาเหตุคือ กิเลสที่เป็นความยึดมั่นถือมั่น

[32:09] ความยึดมั่นถือมั่นจะถูกหรือผิด ขึ้นกับการทำให้กิเลสลดลงหรือกิเลสเพิ่มขึ้น

[34:18] คำถาม: วิธีจัดการกับจิตที่มีความอิจฉาริษยา หรือชอบการเปรียบเทียบ

[34:59] มุทิตาชนะความอิจฉาริษยา กรุณาชนะความอาฆาตพยาบาท และอุเบกขาชนะความขัดเคืองใจ(ปฏิฆะ)

[36:37] เตรียมตัวได้โดยมีวิธีการฝึกทำสมาธิและตั้งจิตอันประกอบไว้ด้วยกับเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

[40:02] คำถาม: เวลาทำบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ควรวางจิตอย่างไร

[41:05] ต้องจัดการที่จิตตนเอง สามารถแยกแยะระหว่างความมากน้อยของทานกับกุศลกรรมจากการให้ทาน อย่าให้ความเศร้าหมองเจือปนในทาน จะทำให้บุญลดลง

[44:09] คำถาม: ถ้าละทิฏฐิ "เห็นสิ่งนี้เป็นตน" แล้วอีก 3 ทิฏฐิ "เห็นตนมีสิ่งนี้ เห็นสิ่งนี้ในตน เห็นตนในสิ่งนี้" จะถูกละตามไปด้วย

[45:13] คำถาม: จากทิฏฐิ "เห็นสิ่งนี้เป็นตน" ประกอบด้วยขันธ์เดียวหรือมากกว่าหนึ่งขันธ์

[46:01] พระพุทธเจ้าทรงเป็นภควาจึงได้แจกแจงธรรมะไว้อย่างละเอียด รัดกุม รอบคอบ ไม่หละหลวม

[48:50] คำถาม: จากทิฏฐิ "เห็นสิ่งนี้เป็นตน" กับ "เห็นตนในสิ่งนี้" แตกต่างกันหรือไม่

[53:03] คำถาม: ทิฏฐิมีตำแหน่งอยู่ระหว่างสัญญาและญาณ

[54:08] สมาธิเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมระหว่างสัญญาและญาณ(ปัญญา) ซึ่งสมาธิต้องเกิดจากความเข้ากันขององค์ประกอบที่เหลืออีก 7 อย่างของอริยมรรคมีองค์แปด

[54:29] คำถาม: ความรู้ที่สำคัญว่าเป็นตัวตน เป็นของตน เป็นสัญชาติญาณ(ญาณที่มีมาตั้งแต่เกิด  ส่วนญานอื่นเป็นญาณที่พัฒนาขึ้นภายหลังเกิด) ใช่หรือไม่

[57:08] สัมมาญาณะต้องเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ความรู้ยิ่งรู้พร้อม และนิพพาน