จุลลธนุคคหชาดก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่า เมื่อครั้นมีภิกษุรูปหนึ่งถูกภรรยาเก่าประเล้าประโลม จึงกระสันอยากจะสึก ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ การมีสติในชีวิตประจำวัน และพึงระวังความคิดที่จะเป็นไปทางกาม อันจะทำให้เสื่อมจากคุณธรรมต่าง  ๆ ดังเช่น ภิกษุผู้กระสันอยากจะสึก และเรื่องที่สองคือเรื่องวรุณชาดก เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์มีลูกศิษย์ผู้เกียจคร้านทำงานไม่ถูกเวลาจึงเดือดร้อน ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ ให้เรามีความไม่ประมาท ตั้งตนอยู่ในธรรม มีความเพียรให้ถูกเวลา ขยันในทางที่ถูกวิธี จึงจะเรียกได้ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

 

Time index

[03:02] จุลลธนุคคหชาดก

[20:06] ธรรมบทแปล เรื่อง จุลลธนุคคหบัณฑิต ภาคที่ 8 เรื่องที่ 246 

[35:10] วรุณชาดก ว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน

[47:36] ธรรมบทแปล เรื่อง พระปธานกัมมิกติสสเถระ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 206 

[52:15] สรุป


อ่าน “จุลลธนุคคหชาดก ว่าด้วย จุลลธนุคคหบัณฑิต” อรรถกถา
อ่าน “วรุณชาดก ว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน” อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก วรุณวรรค