“วัคซีน” เป็นยาที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัส “มรรค 8” เป็นยาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตป้องกันจิตจากกิเลส ตัณหา อวิชชา ไม่ให้จิตเศร้าหมองทั้งวัคซีนและมรรค 8 ได้ผ่านการทดลองศึกษาวิจัยแล้วว่าสามารถใช้ได้ผล มรรค 8 ผ่านการทดลอง ศึกษา วิจัย โดย พระพุทธเจ้า ได้ผลขึ้นในกาย ในใจของท่าน เรารับยามารักษาจะให้มันเกิดผล จะต้องใช้ให้ถูกจึงจะได้ผล ดังนั้น ธรรมที่เราอ่าน เราทำ ไม่ใช่แค่จำได้ แต่เราต้องรู้จักให้ธรรมคำสอนนั้นเข้าสู่จิตใจของเรา จะเข้าสู่จิตใจได้ “สติ” ให้ตั้งเอาไว้ มันจะรักษาจิตใจของเราได้

Time Index

[00:01]เริ่มการปฏิบัติเมตตาภาวนา ด้วยการตั้งจิตไว้กับพรหมวิหาร 4

[11:52] ช่วงใต้ร่มโพธิบท ทำอย่างไรที่การศึกษาธรรมจะไม่เป็นภัย

[15:00] วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส

[16:35]ทบทวนเรื่องไวรัส เพื่อนำเข้าสู่เรื่องของวัคซีน

[20:28] หลักการผลิตวัคซีนเทียบกับพิษงูที่ใช้ผลิตเซรุ่ม

[26:16]วิธีการผลิตวัคซีน

[28:59] วัคซีนคือมรรค8

[35:10]รับยาอยู่เรื่อย ๆ คือ การรับความดีอยู่เรื่อย ๆ เป็นการเพิ่มระบบ Immune system ให้กับร่างกายของเรา

[38:52]บารมี30 คือ การบำเพ็ญ บารมี 10 ของพระพุทธเจ้า เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงในระบบของบารมี 10 ให้เกิดเป็นองค์ประกอบอันประเสิรฐ8 อย่าง ออกมาได้

[40:28]ทดลอง/การผลิตวัคซีน ต้องมีการทดลองว่าใช้ได้จริงเปรียบกับ มรรค 8 ที่ผ่านการทดลองโดย พระพุทธเจ้า ในชาติต่าง ๆ ศึกษาวิจัยแล้วว่าได้ผล

[44:56] พฤติกรรมของผู้นั้นมีผลมากกับยาและโรค/การปรุงแต่งให้หาย ด้วยมรรค 8

[49:22]ปริมาณยาที่รับ ขึ้นอยู่กับศรัทธา ซึ่งศรัทธาจะช่วยหนุนปัญญา ปัญญาจะช่วยกำจัดความทุกข์ที่มากได้ / ยาคือมรรค 8 ต้องใช้ให้ถูกจึงจะเกิดผล

[54:49]สรุป


ฟัง “กิเลสคือไวรัส” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ฟัง “มรรค 8 ทำให้จิตเข้าถึงธรรมะ โดยพระครูสิทธิปภากร” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฟัง “มรรค 8 ที่พึ่งอันเกษม”  ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561