“จะให้ความตายดับไป ไม่ใช่ว่าตาย แต่ให้ความตายดับไปต้องให้เหตุของความตายนั้นดับไป ดับตายต้องดับเกิด จะดับความตายได้ ต้องให้ความเกิดนั้นดับไป แต่เกิดมาแล้วทำไง ทางรอดมีอยู่ ช่องที่อยู่เหนือความตาย คือ มรรค 8”

Time index

[01:36] ทำจิตให้สงบด้วยอานาปานสติ

[11:07] ให้สติเป็นฐานที่ตั้งของจิต ดุจ ตุ๊กตาล้มลุก

[16:00] ความเชื่อมโยงของสติสมาธิและปัญญา

[19:29] จิตไม่รั่วไหล มีพลัง เกิดปัญญา นำมาพิจารณาความไม่เที่ยงของความตาย

[23:51] ความหมายของชราและมรณะ

[34:50] ทำไมความตายจึงไม่เที่ยง

[44:04]กลัวตาย ความตายจึงครอบงำ เป็นอวิชชา เป็นตลกร้าย

[47:36] เฉลย เกิดเมื่อไหร่มีความแก่และความตายตามมาทันทีเป็นตถตาตา เป็นอวิตถตา เป็นอนัญยถตา เป็นอิทัปปัจจยตา

[52:14] ดับตายต้องดับเกิด

[55:17] ช่องที่อยู่เหนือความตาย คือ มรรค8


อ่าน "เทศนาสูตร" พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

ฟัง "รู้ตายจึงพ้นตาย" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ฟัง "มรณานุสติ เข้าใจความตายเพื่อละความเกิด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562