รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัสคือ หนึ่งไม่เห็นตัวด้วยความสามัคคีความสามัคคีนี้ไม่ได้นับจำนวนหน้ากากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องช่วยหายใจแต่ถ้ามีความสามัคคีกันเรารบกับไวรัสได้

ไวรัสเวลามันทำลายมันทำลายจากภายในจะสู้กับมันต้องทำจากภายในต้องมีพรหมวิหารต้องมีศีลจะเป็นจุดที่ให้ภายในใจของเรามีความสบายใจได้จะอดทนเขาทำอย่างนั้นว่าอย่างนี้บางคนมันผิดพลาดจะด่าจะว่าเราก็จะอารมณ์เสียเองก็ต้องอุเบกขาภายในต้องมีศีลต้องมีอุเบกขาให้เหมือนกับเจ้าไวรัสที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมันทำจากภายในมันมองไม่เห็นตัว

หลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บจะเห็นผลแต่จะเห็นผลในเวลาต่อไปหรือต่อไปๆอีกเช่นขยันขันแข็งจะเห็นผลเร็วหรือช้าอยู่ที่สถานการณ์หลายอย่างหรือมีจิตเมตตาบางทียังถูกด่าอยู่นั่นแหละแต่พอทำไปๆสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้

ต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสายเวลาอยู่ข้างเราด้วย3ข้อนี้เราชนะได้สามารถมีชัยชนะไม่แค่กับไวรัสธรรมดา ๆ ยังจะสามารถที่จะเอาชนะภัยอื่น ๆที่ไม่ใช่แค่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างภัยคือความแก่ ความตายภักษาหารหายากภัยเศรษฐกิจเราชนะได้หมด

Time Index

[04:34] ประเด็นเรื่องการทำงานในความเครียด | จากการงานที่มากขึ้นที่ขยายตัวแบบเท่าทวีคูณ เตรียมการไม่ดี บางทีมีการกระทบกระทั่งกัน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

[13:10] การทำงานของไวรัส 3 แบบ คือ ไม่เห็น ภายใน และเท่าทวีคูณ (exponential)

[16:20] 1. ทำงานสิ่งที่มองไม่เห็น - สามัคคี อปริหานิยธรรม

[17:20] อปริหานิยธรรม 7 | อยู่อย่างมีความสามัคคี จึงมีความเจริญท่าเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตัวอย่างชาววัชชี

[22:20] 1) ประชุมกันเนืองนิจ

[24:11] 2) พร้อมเพรียงกัน

[26:09] 3) เคารพกฏหมาย

[27:05] 4) บูชาผู้ใหญ่ | รับฟังโอวาส

[29:19] 5) ไม่เบียดเบียนกัน | ดูแลกันรักษากัน

[32:09] 6-7) กำลังใจบูชาและบำรุงสมณะ

[35:54] 2. ทำจากภายในด้วย ศีลและพรหมวิหาร 4

[37:13] 3. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบ exponential ทำอย่างต่อเนื่อง

[39:51] สรุป | รบกับไวรัสต้องทำเหมือนไวรัส ต้องรักษาความดีของเราไว้ ตอนนี้ทำให้ดี เวลาอยู่ข้างเรา ให้สามัคคีกัน มีศีลมีเมตตากันอย่างต่อเนื่อง เราชนะได้หมด


อ่าน “อปริหานิยธรรม 7” พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ฟัง “อปริหานิยธรรม 7 ทำให้ไม่เสื่อม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562