ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาด เราควรมีความร้อนใจที่ไม่ใช่ความกังวลใจ ทำกิจการการงานใดๆ ด้วยตระหนักได้แต่ไม่ตื่นตระหนก บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ และต้องลงมือทำตอนนี้ ทำเดี๋ยวนี้ด้วย

การถึงพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วยการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปด และศรัทธาอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ถือเป็นสัปปายะในการพัฒนา ภาวนา ภาวิตาได้อย่างไม่กังวลใจ สามารถแก้ไขสถานการณ์ และทำให้มรรคแปดเจริญได้

เราจะมั่นใจได้ว่า กุศลกรรมดีที่เกิดขึ้นนั้นสามารถให้ผลได้ในปัจจุบันคือ ฐิตธรรม เป็นความดีจากการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้ผลได้ในเวลาต่อๆ ไปคือ สัมปรายะ อันได้แก่ สกิทาคามิผล อนาคามีผล และอรหัตผล

Time index

[05:44] ประเด็น: ธรรมะรักษาใจช่วงโรคระบาด

[08:50] ร้อนใจต่างกับกังวลใจ ตระหนักได้แต่ไม่ตื่นตระหนก ต้องลงมือทำทันทีอย่างมีสติสัมปชัญญะ

[16:18] จิตตั้งอยู่ในมรรคแปด มีสติสัมปชัญญะ ระลึกถึงความดีของตนได้ซึ่งถึงพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะสี่คือ ศีล พุทโธ ธัมโม และสังโฆ

[22:37] รู้สุขได้ด้วยทุกข์ เพราะความมีทำให้เห็นคุณค่าของความไม่มี และ ความไม่มีทำให้เห็นคุณค่าของความมี

[27:16] ประเด็น: ควรทำอย่างไรกับคนที่ยังทำไม่ดีหรือสร้างอกุศลกรรม

[28:37] ร้อนใจเกินไปจนตกใจ แต่อย่าให้กิเลสครองจิตและอย่าผิดศีล

[36:51] รักษาตนเอง เกิดประโยชน์เป็นการรักษาทั้งตนเองและผู้อื่น

[39:51] ประเด็น: วิธีบอกกล่าวให้ข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการสวดมนต์ กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสวดมนต์ในยามนี้

[41:09] ควรจะแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แทนคำอธิบายให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจและไม่รับฟังเหตุผล

[42:17] ในผู้ที่เข้าใจและรับฟังเหตุผล สามารถอธิบายได้ถึงผลดีของการสวดมนต์ที่ทำให้เกิดปิติ ปราโมทย์ หรือการถึงพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะสี่

[46:42] ประเด็น: การทำมาหากิน

[48:44] คุณธรรมที่จะทำให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้

[50:57] ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิถี มุมมอง และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตตนเอง เพราะใดๆ ในโลกล้วนไม่เที่ยง ถือเป็นโอกาสในการพัฒนา/ภาวนา/ภาวิตาด้วย

[55:17] อย่าเพลี่ยงพล้ำให้กาม ทุกข์เกิดถือเป็นโอกาส