มีคำกล่าวที่ว่า “ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่จำกัดกาล สามารถใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย” ดังตัวอย่างที่ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในอดีตกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ที่เมืองไวสาลี จนพระพุทธเจ้าต้องทำพิธี และมีมาตรการให้พระสงฆ์สวดมนต์บทรัตนสูตร ซึ่งมีเนื้อหาด้วยกันถึง 16 ส่วน กล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การสวดรัตนสูตรมีอานุภาพอย่างไร และพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไรจึงทำให้ชาวเมืองไวสาลีพ้นจากภัยพิบัติ สามารถรับฟังกันได้ที่นี่ 

 

Time index

[00:34] เกริ่นนำรายการ 

[02:47] เรื่อง รัตนสูตร

[08:57] คำแปลรัตนสูตร I เนื้อหาหลักกล่าวถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

[28:01] ธรรมบทแปล เรื่อง บุรพกรรมของพระองค์ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 214 I เกิดภัย 3 อย่างในเมืองไวสาลีพระพุทธเจ้าได้ไปทำพิธีเพื่อช่วยให้ชาวเมืองพ้นภัย และบรรลุธรรม

[52:42] เรื่อง สุสิมมาณพ I เรื่องราวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เกิดเสวยพระชาติเป็น“สังขพราหมณ์” เคยบูชาพระสถูปด้วย“ดอกไม้”

[58:42] อานิสงส์แห่งการบริจาคสุขพอประมาณ     


อ่าน “รัตนสูตร ในขุททกปาฐะ” พระไตรปิฎก เล่มที่ 25  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
อ่าน “เรื่อง บุรพกรรมของพระองค์” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21