อานาปานสติ การมีสติรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก การตั้งสติขึ้นอย่างนี้ เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม จากที่เรามารู้ดูลมหายใจจะทำให้โพชฌงค์ทั้ง 7 หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นถ้าทำให้ถูกให้ดี จะสามารถทำวิชชา และวิมุตติให้เกิดขึ้นได้

Time index

[01:07] อานาปานสติสูตร ว่าด้วยการฝึกสติโดยวิธีอานาปนสติ

[28:13] อธิบายพระสูตร


อ่าน "อานาปานสติสูตร (๑๑๘)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "บุญเกิดที่จิต" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "คำพุทธ - อานาปานสติสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

ฟัง "การตั้งสติด้วยลมหายใจ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559