เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติจะทำให้เกิดมีพลังเป็นพลังใจที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม

เนื่องจากเป็นช่วงวิกฤติของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุ 2019 ซึ่งเมื่อเรามาดูลักษณะการทำงานความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของตัวไวรัสเราจะพบว่ามันมีพฤติกรรมและการทำงานของไวรัสเหมือนกับกิเลสซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้หลายอย่างไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับจิตใจของเราจิตใจของเราถูกกิเลสห่อหุ้มครอบงำตกเป็นทาสของมันมานานแล้วมันทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองคนเขาทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่ตัวเขาเอง แต่เป็นกิเลสของเขาครอบงำกลุ้มรุมจิตของเขาอยู่ จะกำจัดมันออกได้ ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8จะสามารถทำจิตและกายของเราให้ดีได้ งามได้ และจะทำให้ความรู้วิชชาของเรานั้น ให้เจริญงอกงามเพิ่มขึ้น

Time Index

[01:20] เริ่มปฏิบัติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติในความที่ท่านเป็นภควาและจบที่โสตาปัตติยังคะ4

[12:17] เกริ่นโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุ 2019

[14:18]การทำงานของไวรัสต้องอาศัยเจ้าบ้าน (host)ที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์อาศัยขาคือ spikeเข้าในhost's cell แพร่พันธุ์ แทรกแซงการทำงานของเซลล์

[24:55]เปรียบเทียบกันhostของกิเลสคือจิต กิเลสเกิดมาเพื่อทำลายจิต ท่านเปรียบเทียบกับสนิมของเหล็ก,ขุยไผ่ etc.

[27:32]spikeคือผัสสะ/hijackคือ ความหิว ความร้อน ความมืด/ RNAคืออวิชชา

[40:52]ความรุนแรงของราคะโทสะโมหะ

[42:38] ระะบบภูมิคุ้มกัน(Immune system)ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับไวรัสได้ (co-host)

[46:31]เจริญฉันทะเพื่อละฉันทะ คือ co-host ของจิต สามารถอยู่ร่วมกับกิเลสได้ ควบคุมกิเลสได้

[49:16]สัมมาทิฏฐิระดับโลกียะ เป็นส่วนแห่งบุญ

[50:46]วัคซีนคือมรรค8

[55:29]สรุป


ฟัง”คำสอนที่เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลส” ออกอากาศ ทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7กรกฎาคม พ.ศ.2561

ฟัง””กิเลสเป็นดั่งเนินที่ต้องข้ามไปให้ได้”ออกอากาศ ทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558

ฟัง”ธรรมเครื่องชำแรกกิเลส” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558

ฟัง”เครื่องร่อนกิเลส” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561

ฟัง”กิเลส 3 (กิเลสเกิดที่จิต)” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560