ทำอย่างไรจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ แม้มีโรคภัยไข้เจ็บต้องรู้อะไรต้องบรรลุอะไรต้องเห็นอะไรที่เมื่อรู้แล้วบรรลุแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว แม้มีโรคภัยไข้เจ็บเรายังจึงจะอยู่ผาสุกได้

ทำอย่างไรที่เราจะไม่ประมาทขณะเดียวกันจะต้องไม่กังวลไม่ประมาทแต่มีความร้อนใจคือความรู้สึกที่ต้องตื่นตัวตื่นในการที่จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องทำตอนนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจภายหลัง

ถ้าติดโรคแล้วให้เป็นsuper spreaderแพร่กำลังใจการต่อสู้ความเมตตาความไม่ย่อท้อการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้เป็นตัวอย่างไปเลยแทนที่จะspread disease spread virusแต่spreadเมตตาแพร่ความดีออกไปเป็นตัวอย่างของคนที่มีระเบียบวินัยทำตามหมอมีจิตเมตตา

ต่อความชั่วด้วยความชั่วมันมีแต่จะเละและเละมากยิ่งขึ้นความดีก็ถูกหักล้างเราก็กลายเป็นคนด้วนคือความดีด้วนออกจากจิตใจถูกมารล้างผลาญความดีแล้วฉะนั้นเราจะไม่หยุดการทำความดีคือความอดทนคืออุเบกขาหยุดไม่ได้พอไม่หยุดสืบต่อความดีอย่าให้ความชั่วเขามาคืบคลานสู่การกระทำของเราแล้วเราก็อดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูนี่คือการตอบสนองให้เป็น4เท่านี่ถึงจะอยู่ในสังคมได้

Time Index

[00:56] ประเด็นโควิด-19 | เข้าใจทุกข์ พระพุทธเจ้าอุบัติ/แสดงธรรม เพื่อแก้ปัญหานี้ ทำอย่างไรจะอยู่ผาสุกได้

[05:51] ผาสุกด้วยศีล และพรหมวิหาร

[08:18] เข้าใจความต่าง | กังกลใจกับความไม่ประมาทตื่นตัวร้อนใจตอนนี้

[10:54] การถูกกักตัว | โอกาสว่าง/หลีกออก หลีกเร้น เริ่มด้วยการตั้งสติ และทำ เพื่อผลอันยาวนาน

[23:01] การสวดมนต์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ | จิตเป็นสมาธิ ทำให้ดีขึ้นได้ตามควรแก่ฐานะ

[30:10] ม้าอาชาไนย 4 ประเภท

[34:27] ไวรัสเปรียบกับดวงจิต

[40:12] เงื่อนไขการให้บริการ

[43:06] ประเด็นถูกคนเอาเปรียบ

[43:51] ตัวอย่างท้าวสักกะ ตอบโต้อย่างบัณฑิตด้วยความอดทน

[45:50] อดทนต่างกับเก็บกด | อุเบกขาและปัญญา ตอบแทนเป็น 4 เท่า เหมือนบ่มเมล็ดพันธุ์ บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้า

[51:45] ทัพใหญ่ | แก่และตาย

[52:48] ประเด็นสังฆทานวน | บุญขึ้นกับผู้รับ/ผู้ให้

[55:01] สังฆทานคือการให้ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ปัจจัย 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นถัง


อ่าน “รตนสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต สุตตนิบาต จูฬวรรคที่ ๒

อ่าน “รัตนสูตร” อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต (อรรถกถาสุตตนิบาต ภาค ๒) จูฬวรรคที่ ๒ อรรถกถารตนสูตรที่ ๑