“ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆ จะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี

ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆ บรรลุได้โดยยาก”

เราจะเข้าใจความสุข ความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความทุกข์มาเปรียบเทียบ เช่นเดียวกันกับการเข้าใจความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อนำความสุขมาเปรียบเทียบด้วยเสมอ จะเห็นว่าสุขทุกข์เป็นของคู่กัน มาด้วยกัน เป็นอย่างเดียวกัน เพียงแค่อยู่กันคนละด้านเท่านั้น

ความสุขหรือความทุกข์เป็นเวทนา ต้องกำหนดรู้ ทำความเข้าใจ แต่ความอยากกับความไม่อยากเป็นตัณหา ซึ่งต้องละหรือทำให้เบาบางลงจนหมดไป ดังนั้นหากเอาเราความอยากในจิตใจของเราออกไปได้ก็จะทำให้เราข้ามสุขเหนือทุกข์ได้

อุบายพ้นทุกข์คือ ความสุขที่เกิดจากสมาธิ(เนกขัมมะ) ด้วยการตั้งสติเอาไว้เพื่อเข้าหาสมาธิ มีสติปัฏฐานสี่เพื่อเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะทำให้สัตว์ในยุคนี้ข้ามพ้นความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์เฉพาะหน้าได้ สามารถระลึกถึงโสตาปัตติยังคะสี่ได้กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีศีล ศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ จะทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีกัลยาณมิตร พิจารณาใคร่ครวญธรรมโดยรอบคอบ เกิดเป็นปัญญาขึ้นเปลี่ยนมุมมองจากเห็นทุกข์เป็นเห็นธรรมแทน และสามารถพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

Time index

[03:21] คำถาม: ควรวางจิตอย่างไร ถ้ามีความรู้สึกเกลียดใครคนหนึ่งถึงขนาดอยากให้คนๆ นั้นหายไปจากชีวิต

[04:50] ทั้งรักและเกลียด ก็ต่างเกิดจากความรักและความเกลียดด้วยเช่นกัน

[07:48] อยากสุข ไม่อยากทุกข์ ถือว่าผิด

[09:11] ความสุขกับความทุกข์คือ สิ่งเดียวกัน มาด้วยกัน เพียงแค่อยู่กันคนละด้าน

[13:15] ข้ามสุขเหนือทุกข์ได้ต้องละความอยาก

[16:35] เทคนิควางจิตได้แก่ การมีเมตตาจิต เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติ และละความอยากนั้น

[24:02] คำถาม: เมื่อแฟนนอกใจ ทำอย่างไรจึงพ้นทุกข์

[26:13] กามสุขมีทุกข์มากสุขน้อย มีโทษมากคุณน้อย

[33:40] อุบายออกจากทุกข์คือ สุขจากสมาธิ(เนกขัมมะ) สามารถระลึกถึงโสตาปัตติยังคะสี่ได้

[36:41] คำถาม: ทำไมจะต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธินิ่งๆ เอาเวลาไปหางานหาเงินดีกว่า ตอนนี้ข้าวปลาอาหารเงินทองก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว ทำแบบนั้นจะช่วยให้เรามีงานมีเงินขึ้นมาได้หรือ

[37:24] ความขยันต้องมีควบคู่ไปกับการทำงาน แต่อย่าให้ความขี้เกียจมาใช้การฟังธรรมเป็นเหตุผลบังหน้า

[40:04] ทำมาหากินกับการปฏิบัติธรรมเดินไปด้วยกันได้ ฝึกให้เป็นสัมมาอาชีวะให้ได้

[44:40] คำถาม: ท้าวเวปจิตติที่หลุดจากการจองจำของท้าวสักกะได้จากการที่มีอุเบกขา ถือว่าท้าวเวปจิตตินั้นก็บรรลุธรรมหรือมีคุณธรรมขั้นหนึ่งเหมือนกัน เข้าใจถูกต้องหรือไม่

[48:24] หนีกับดักของกามด้วยพรหมวิหารสี่

[49:54] ตัวการที่ทำให้บรรลุธรรมแบบกลับกำเริบคือ สังโยชน์

[51:11] คำถาม: จากภาวะเจ็บป่วยทำให้มีเวทนามาก ผู้ถามทราบดีว่ากายป่วยแต่ใจเป็นสุข มีการเจริญมรณะสติบ้างแต่ไม่ค่อยเป็นทุกข์กับความตายนั้น ทำใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่

[52:04] มีความร่าเริงในธรรม ถือเป็นปิติที่เป็นนิรามิส ซึ่งดีอยู่แล้ว แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่าน