ทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ถึง 5 เรื่อง 1) ภิกษุที่เป็นเหตุแห่งต้นบัญญัติสิกขาบทการพรากภูตคาม คือห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ 2) พระเอกวิหารี   ซึ่งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติหลีกเร้น 3) เหล่าภิกษุที่เจริญกรรมฐานโดยการพิจารณาขันธ์ 5 เป็นของไม่เที่ยงดั่งเช่นพยับแดด จนได้บรรลุธรรม 4) พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนพระมหากัสสปเถระ ให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท และ 5) อานิสงส์ของการรักษาศีล เปรียบเสมือนกลิ่นที่ทวนกระแสลมได้จนมีชื่อเสียงขจรขจาย ซึ่งพระอานนท์ได้นำปัญหามาทูลถามพระพุทธเจ้า 

Time index

[01:42] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ภาคที่ 6 เรื่องที่ 175 | นิทานต้นบัญญัติ ห้ามพระภิกษุตัดต้นไม้ 

[13:24] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเถระชื่อเอกวิหารี ภาคที่ 7 เรื่องที่ 222 | ภิกษุที่มักจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียว

[21:28] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา ภาคที่ 6 เรื่องที่ 139 | พิจารณาขันธ์ 5 เป็นของไม่เที่ยงดั่งเช่นพยับแดด

[29:27] ธรรมบทแปล เรื่อง พระมหากัสสปเถระ ภาคที่ 2 เรื่องที่ 19 | การดำรงตนด้วยความไม่ประมาท

[40:24] ธรรมบทแปล เรื่อง ปัญหาของพระอานนทเถระ ภาคที่ 3 เรื่องที่ 41 | ผู้ที่รักษาศีลเปรียบดังกลิ่น ที่ทำให้มีชื่อเสียงขจรขจาย


อ่าน “เรื่อง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ 17
อ่าน “เรื่อง พระเถระชื่อเอกวิหารี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21
อ่าน “เรื่อง ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ 13
อ่าน “เรื่อง พระมหากัสสปเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2
อ่าน “เรื่อง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ 4