เตวิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องไตรเพท เรื่องเกิดที่แคว้นโกศล ด้านเหนือหมู่บ้านมนสากฏะ ได้มีการถกเถียงกันระหว่างวาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทางไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมจึงได้มาสอบถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวิธีที่จะไปอยู่กับพรหม โดยเนื้อหาในพระสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ ความเป็นวาทะที่เลื่อนลอยของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพท และวิธีการที่จะไปอยู่กับพรหมเริ่มตั้งแต่การประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย จนถึงการที่สามารถละนิวรณ์ได้ จนจิตเป็นสมาธิแล้ว และให้อยู่ในพรหมวิหาร 4 ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ทำให้ไปอยู่กับพรหมได้

Time index

[07:45] เตวิชชสูตร

[03:40] ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทาง

[25:39] เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท

[29:25] เปรียบด้วยคนสร้างบันได

[32:17] เปรียบด้วยแม่น้ำอจิรวดี

[39:18] เทียบเคียงระหว่างพรหมกับพราหมณ์

[47:49] ทางไปพรหมโลก


อ่าน "เตวิชชสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ฟัง "คำพุทธ-อัคคัญญสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟัง "คำพุทธ-จักกวัตติสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558