“สักกายทิฏฐิ” เป็นเครื่องร้อยรัดเป็นความเห็นที่ว่านี้เป็นตัวเราของเรา ในขันธ์ทั้ง 5 เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องเทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องสักกายทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนคือการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างบ้างยกอุปมาอุปไมย ยกธรรมอื่น ๆ มาเชื่อมโยงต่อกันให้เห็นภาพบ้าง สิ่งที่ตรงข้ามกับสักกายทิฏฐิ คือ “สัมมาทิฏฐิ” ซึ่งจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ อริยสัจสี่ สังโยชน์ 3 ลักษณะของสักกายทิฏฐิจะทำให้เกิดสุดโต่ง 2ข้างแต่สัมมาทิฏฐิคือทางสายกลาง เป็นโสตาปัตติยังคะ4

Time Index

[00:42]เริ่มปฏิบัติจาคานุสติ

[11:50] เริ่มช่วงใต้ร่มโพธิบท หัวข้อสักกายทิฏฐิ

[26:10]สัมมาทิฏฐิในอริยสัจสี่ที่ต้องทำความรู้อยู่๓ระดับ คือ สัจจญาณ,กิจจญาณ และ กตญาณ

[37:30] สังโยชน์3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสเป็นลักษณะของกลุ่มที่ทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป

[43:17] สักกายทิฏฐิทำให้เกิดสุดโต่ง 2 ข้างและ สัมมาทิฏฐิคือทางสายกลาง

[50:14]โสตาปัตติยังคะ4 มีสักกายทิฏฐิ ศีล 5และศรัทธามาเปรียบเทียบกับ สัมมาทิฏฐิ,สีลัพพตปรามาส,และวิจิกิจฉา

[55:13] สรุป


ฟัง “สักกายทิฏฐิ” ออกอากาศ ทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2518