…ไม่ต่อรอง ต้องการอะไรให้หมด จากข้างนอกคือหนัง เข้าไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือด เข้าไปจนถึงกระดูก ไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้ ไปสนใจดูสิว่า

จะทำอย่างไงให้ทุกข์จะรอบรู้แล้วได้

จะทำอย่างไงให้สมุทัยคือตัณหาเราละให้มันได้

จะทำอย่างไงให้นิโรธ ทำให้มันดับลงได้ ทำให้มันแจ้งขึ้นมา

จะทำอย่างไงให้เราทรงไว้ซึ่งมรรค 8 ให้ได้ตลอด

เอาชาตินี้ล่ะ ท่านรับประกันไว้ให้แล้ว จะรออะไร หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวเอง…

Time index

[05:44] นำธรรมะเข้าสู่ใจ โดยการตั้งสติไว้ที่พุทธ ธรรมสงฆ์ แล้วระลึกมาในกายกายนี้ดั่งถุงหนัง

[09:18] พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือสิ่งเดียวกันในอริยสัจสี่

[15:08] ความรู้ในสัจจะคือจริง สัจญาณในอริยสัจคือพุทธ ธรรมสงฆ์

[22:22] ความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทำ กิจจญาณในอริยสัจคือพุทธธรรม สงฆ์

[34:33] ความรู้ในการทำกิจเสร็จ กตญาณในอริยสัจคือพุทธ ธรรม สงฆ์

[41:21] กิจที่ควรทำนั้นแตกต่างกัน ทำความเข้าใจให้ถูก แยกแยะให้ได้ รู้ดูมองให้เห็น จึงจะเกิดญาณ

[45:58] อริยสัจ 4 แลกมาด้วยธรรมบท 4

[52:37] เป็นสิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต


อ่าน "ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่๒ ตถาคตสูตที่ ๑"  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ ตอนที่ 1" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ ตอนที่ 2" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ ตอนที่ 3" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ ตอนที่ 4" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561