พระมหาโมคคัลลานะได้ปรารภเรื่องมารที่มาเข้าท้องเบียดเบียนตัวท่าน ท่านได้สั่งสอนมารด้วยการยกเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ที่ท่านได้ให้เทคนิคในการที่จะเอาชนะคำด่าคำว่า และเอาชนะคำชม ซึ่งมีวิธีการต่างกัน โดยการเอาชนะคำด่าคำว่า ได้ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4 และเอาชนะคำชม ก็ด้วยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง

Time index

[05:13] มารตัชชนียสูตร ว่าด้วยการคุกคามมาร

[30:25] อธิบายพระสูตร

 

อ่าน "มารตัชชนียสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์