“สัมมาอาชีวะ”เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ8 อย่าง ในส่วนที่เป็นเรื่องของศีล ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างเคสขึ้นมาใช้ในการปฏิบัติในแต่ละสถานะของแต่ละคน เพื่อให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านแบ่งสัมมาอาชีวะ เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เนื่องด้วยเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับของหนัก คือส่วนที่ยังเนื่องด้วยบุญหรือบาปกับ ในลักษณะที่เหนือบุญเหนือบาปขึ้นไป คือ เหนือโลกสองส่วนนี้ต่างกันอย่างไร ซึ่งในส่วนของโลกถ้าเรามีสัมมาอาชีวะแล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ และการพลิกนิดเดียวจะทำให้สัมมาอาชีวะของเราเป็นไปสู่ระดับเหนือโลกได้

Time Index

[00:36]เริ่มปฏิบัติ ด้วยการฝึกหาจิตให้เจอ

[13:45] ใต้ร่มโพธิบท เกริ่นนำ“สัมมาอาชีวะ” หนึ่งในทางที่มีองค์ประกอบ 8อย่าง ซึ่งแต่ละหัวข้อมีความสมบูรณ์ในตัวเองและมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับสัมมาในหัวข้ออื่น ๆ

[15:08]ความหมาย สัมมาอาชีวะ และ มิจฉาอาชีวะตรัสไว้ใน “มหาจัตตารีสกสูตร” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โลก และ เหนือโลก

[21:36] การค้า5อย่าง ที่ไม่ควรทำ ตรัสไว้ใน “วณิชชสูตร”

[22:02]การหาเงิน

[27:19] มีสัมมาทิฏฐิ/สัมมาสติ/สัมมาวายามะเกิดขึ้น

[29:02]การใช้จ่ายเงิน

[37:45]การบริโภคปัจจัย4

[43:46] ความสันโดษไม่ใช่ขี้เกียจ

[46:29] การนอบน้อมต่อทิศทั้ง 6

[54:12]กัลยาณมิตร4ระดับ

[55:37]สรุปส่วนที่อยู่ในโลกกับเหนือโลก


อ่าน “ มหาจัตตารีสกสูตร “ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน “ วณิชชสูตร “ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต