พระพุทธเจ้าทรงเคยทำนายไว้ว่า ภัยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคน จะมีแน่นอน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการดังนี้

ภัยจากความแก่

ภัยจากความเจ็บไข้

ภัยจากข้าวปลาอาหารขาดแคลน

ภัยจากโจรป่ากำเริบ

ภัยจากหมู่สงฆ์แตกแยกกัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภัยในอนาคตข้างต้นอาจจะไม่เกิดขึ้น แต่ความเสื่อมหรือภัยที่เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ซึ่งเป็นภัยที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือรอดพ้นได้เลย ซึ่งเราควรเจริญอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อทำจิตใจให้มีความผาสุกอยู่ได้ ไม่ใช่ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงขันธ์ห้าหรือสิ่งต่างๆภายนอก เพราะทั้งขันธ์ห้าและสิ่งต่างๆภายนอกล้วนเป็นอนัตตา มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นตามธรรมดา ไม่ควรเข้าไปยึดถือ พยายามวางหรือละอุปาทานนั้นด้วยปัญญา ด้วยการปฏิบัติที่พร้อมไปด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

Time index

[01:03] รูปแบบใหม่ในการนำเสนอรายการ "ธรรมะรับอรุณ" ได้มีการปรับแต่งให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับกลุ่มผู้ฟัง เพื่อการเลือกฟังที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ความต้องการและจริตในการรับฟัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ : ชื่อรายการ "สมการชีวิต" เน้นไปในเรื่องของเหตุการณ์ประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว การทำงาน เริ่มจากผัสสะที่เข้ามากระทบแล้วสอดแทรกด้วยเรื่องราวของธรรมะ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับผัสสะนั้นๆได้เป็นอย่างดี

วันอังคาร : ชื่อรายการ "เข้าใจ[ธรรม]ทำ" เน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ นั่งสมาธิตาม ตั้งสติ เพ่งจิตจดจ่อกับธรรมะ

วันพุธ : ชื่อรายการ "ใต้ร่มโพธิบท" เน้นไปในเรื่องของแม่บท หมวดหัวข้อธรรมะอย่างเจาะลึกลงรายละเอียด เชื่อมกับพระสูตรอย่างไร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

วันพฤหัสบดี : ชื่อรายการ "คลังพระสูตร" เน้นไปในเรื่องของการอ่านพระสูตรต่างๆ บทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่มีความลึกซึ้ง แยบคาย และงดงาม

วันศุกร์ : ชื่อรายการ "นิทานพรรณนา" เน้นไปในเรื่องของนิทานธรรมบท นิทานชาดก เรื่องเล่าต่างๆ เป็นส่วนอ่านเพิ่มเติมเพื่อทำให้ความรู้ทางธรรมะกว้างขวางยิ่งขึ้น

วันเสาร์ : ชื่อรายการ "ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เน้นไปในเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างละเอียด

วันอาทิตย์ : ชื่อรายการ "ตามใจท่าน" เน้นไปในเรื่องของปกิณกะธรรม และคำถามต่างๆจากผู้ฟัง

[03:04] ช่องทางเพิ่มเติมในการรับฟังธรรมะทาง website ที่ www.donhaisok.co และทางโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้ Application - Podcast, Podbean, Spotify, Soundcloud โดยค้นหาจากคำว่า "donhaisok" หรือ “ดอนหายโศก” ได้เช่นกัน

[05:27] คำถาม: การเจริญสติปัฏฐานสี่มีขั้นตอนอย่างไร มีความยากง่ายต่างกันในแต่ละสติปัฏฐานหรือไม่

[07:12] พระพุทธเจ้าทรงอุปมาดั่งเรือนรับรอง มีสติเป็นห้องรับรองและประตูทั้งสี่ทิศดั่งสติปัฏฐานสี่ ซึ่งจะเริ่มจากทิศใดก่อนก็ได้เพราะทั้งหมดย่อมมีสติเป็นจุดหมาย และทำให้เกิดปัญญาได้

[08:34] แตกต่างกันไม่ใช่ที่ความยากง่าย แต่อยู่ที่ความหยาบความละเอียด โดยที่กายหยาบมากที่สุด แต่ธรรมละเอียดมากที่สุด

[15:45] คำถาม: "สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์" และ "สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์"

[16:04] สรุปได้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความหมายเหมือนกับสังขารทั้งปวง 

[16:17] คำถาม: ความไม่เที่ยงคืออะไร

[17:13] ความไม่เที่ยงคือ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก เปลี่ยนแปลงไป เป็นทุกข์เพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิด ถือเป็นอนัตตา

[21:37] คำถาม: หากมีผู้นำบางประเทศในโลกนี้ปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างกัน เป็นเหตุให้พื้นผิวโลกเสียหายจนไม่เหลือสิ่งมีชีวิตอยู่เลย แบบนี้ขันธ์ห้าของแต่ละคนจะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่ และการเกิดชาติเกิดภพจะนับกันอย่างไร

[22:24] ธรรมชาติของขันธ์ห้าในสภาวะต่างๆ ทั้งสภาวะปกติหรือไม่ปกติ ก็ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตา จะมีการเกิดในสภาวะหรือภพต่างๆ เมื่อมีเหตุในการเกิด เป็นเช่นนี้นับไปเรื่อยๆ ไม่มีขอบเขต ที่สุด เบื้องต้น เบื้องปลายไม่ปรากฏ

[29:54] เดินไปตามทางสายกลาง เป็นทางที่ทำให้รู้ยิ่ง รู้พร้อม เพื่อให้ออกจากทุกข์ เป็นการดับเย็นและมีพระนิพพานเป็นที่สุดจบ

[32:01] คำถาม: การทำลายล้างโลก ต้นกำเนิดของโลก และการคงอยู่ ความเจริญ ความเสื่อมของโลก

[33:22] รายละเอียดของ "สุริยสูตร"

[34:30] รายละเอียดของ "อัคคัญญสูตร" และ "จักรวรรดิสูตร"

[42:07] ว่าด้วย "สัตถันตรกัป"

[44:34] คำถาม: การดำเนินชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรม รวมถึงแง่คิดในชีวิตปัจจุบันจากภัยต่างๆ

[47:39] ทำจิตใจให้มีความผาสุกอยู่ได้ ด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์แปด ไม่ใช่ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงขันธ์ห้าหรือสิ่งภายนอก

[52:39] คำถาม: พุทธศาสนิกชนที่สร้างประโยชน์สุข กับ พรหมลิขิต

[54:47] คนสำคัญที่สุดคือ ตัวเรา ที่มีศรัทธาและต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เริ่มลงมือทำก่อน

[56:37] ทำความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่าง "พรหมลิขิต" กับ "กรรมลิขิต"

[57:40] หลักสำคัญคือ เหตุ