ในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ที่มาใน อปรอัจฉราสังฆาตวรรค ข้อที่ 427-452  ว่าด้วยเรื่อง "ฌานสมาธิและกสิณ 10 อย่าง" (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12 [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต)

การเจริญเพียงชั่วลัดนิ้วมือในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ หัวข้อที่พูดถึงนี้เป็นข้อเดียว ๆ ที่มีความสมบูรณ์ในตัว เพียงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน มีทั้งหมดในวรรคนี้ 190 หัวข้อ ซึ่งในเอพิโสดก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปแล้ว 45 ข้อ และในเอพิโสดนี้จะได้กล่าวอีก 26 ข้อ ในเรื่อง ความละเอียดของฌานสมาธิที่ลึกลงไปตามลำดับขั้น และ การเจริญกสิณ 10 อย่าง

ความสุขในธรรมวินัยนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงความสุข 10 ขั้น จากกามสุขจนถึงความสุขที่ได้จากฌานสมาธิที่มีความละเอียดที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไล่ไปตามลำดับขั้น จนไปสุดที่สัญญาเวทยิตนิโรธ (นิโรธสมาบัติ)

Time index

[05:55] [427 - 428 ] รูปภายใน (รูปฌาน)

[11:10] [429 - 430] อรูปฌาน    

[12:55] [431-438] อรูปฌานในภายใน | 8 อย่าง เหมือนกันกับ สัทถาเทวนมนุสสานัง    

[18:54] [439] อรูปสัญญา 5 ขั้น | เริ่มจาก อากาสานัญจายตนะ ความเป็นอวกาศ (ช่องว่าง)    

[26:09] [440] วิญญาณัญจายตนะ | เปรียบเทียบ โคดำกับโคขาวที่ถูกผูกติดอยู่กับแอกเดียวกัน หรือเปลวไฟ ที่เกิดจากจากไม้ต่าง ๆ

[31:09] [441] อากิญจัญญายตน | อายตนะ สิ่งที่ทำให้รับรู้ได้

[34:51] [442] เนวสัญญานาสัญญายตน | สัญญาเวทยิตนิโรธ   

[44:07]  [443-452] รายละเอียดใน กสิณ 10 อย่าง

[52:21] โลหิตกสิณ | กำหนดภาวนา "โลหิตะกัง" ในดอกบัวสีแดง    


อ่าน "อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว [412-418] " พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง "ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ตอน "มรรค 8"" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

ฟัง "ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว ตอน "โพชฌงค์ 7"" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ฟัง "ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ฟัง "คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฟัง "อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562