การฟังธรรมผู้ฟังจะได้รับมงคลชีวิตแล้ว ข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานพรรณนาในตอนนี้ยังได้ทราบถึงวิธีก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทให้ได้ฟังถึง 4 เรื่องด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นที่น่าสนใจ ดังนี้ เรื่องแรกเป็นเรื่องเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นตัวเงินตัวทอง และถูกพราหมณ์โกหก หมายจะเอาชีวิตเพื่อจะได้กินเนื้อพระองค์ เรื่องที่สอง บุรพกรรมของเศรษฐีขี้เหนียวผู้ไร้บุตร เรื่องที่สาม การมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นมงคลอันประเสริฐ และเรื่องสุดท้าย ธรรมะที่ได้ขณะหมอชีวกรักษาแผลของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากถูกพระเทวทัตกลิ้งหินใส่

Time index

[02:24] เกริ่นนำ นิทานพรรณนา

[02:13] เรื่อง กุหกพราหมณ์ I พราหมณ์โกหกหลอกลวง 

[15:21] เรื่อง เศรษฐีผู้ไม่มีบุตร I บุรพกรรมของเศรษฐีขี้เหนียวผู้ไร้บุตร

[29:42] ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาได้ 

[30:28] เรื่อง พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง I พราหมณ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร

[43:40] เรื่อง หมอชีวก I หมอชีวกรักษาแผลของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากถูกพระเทวทัตกลิ้งหิน

[55:09] สรุป


อ่าน “เรื่อง กุหกพราหมณ์” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ 26
อ่าน “เรื่อง เศรษฐีผู้ไม่มีบุตร” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ 24
อ่าน “เรื่อง พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ 16
อ่าน “เรื่อง หมอชีวก” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ 7