คนที่เขาเห็นสาระที่จะหลีกออกจากเรือน เห็นว่าเขาถูกต้องความทุกข์แล้ว เห็นว่าเขาเป็นผู้มีความแก่ ความตาย ความเกิดครอบงำแล้ว และต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ จีงออกบวช นั้นชื่อว่า เป็นผู้ที่ต้องการแก่นไม้

สาระในการออกบวช คือ การถึงพร้อมด้วยศีล ทำความก้าวหน้าในสมาธิให้เกิดขึ้น มีญาณทัสสนะ ทำเจโตวิมุติอันไม่กลับกำเริบให้เกิดขึ้นได้ เรามาเอาแก่นที่เป็นเจโตวิมุติ คือ การที่เราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่าง ๆ เมื่อเราพิจารณาเห็นไปแบบนี้ ก็จะเป็นผู้ที่จะรักษาศาสนา คือ คำสอน ที่มีแต่แก่นล้วนๆ ของพระพุทธเจ้าของเราให้คงอยู่ได้ แก่นจะอยู่ได้ต้องมีใบ ต้องสนับสนุนกันไปตามลำดับ แต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นใบ กาบ เปลือก กะพี้ หรือแก่น เราก็เอาตรงแก่นนั้น

Time index

[02:19] จูฬสาโรปมสูตร อุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้

[05:37] อุปมาด้วย ใบ สะเก็ด เปลือก กะพี้ แก่น

[10:27] อุปไมย ลาภ ศีล สมาธิ ญาณ เจโตวิมุตติ

[27:12] ธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ญาณทัสสนะ

[32:42] อธิบายพระสูตร


อ่าน "จูฬสาโรปมสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ – จูฬสาโรปมสูตร อุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฟัง "เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อ่าน "มหาสาโรปมสูตร อุปมาพรหมจรรย์กับแก่นไม้" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง “มหาสาโรปมสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "อุปมาพรหมจรรย์กับแก่นไม้" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "สะเก็ด เปลือก กระพี้ แก่น" ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557