สัมมาไม่ได้หมายถึง ถูกแล้วมิจฉาคือ ผิดสัมมาและมิจฉาในที่นี้หมายถึงเราสามารถลดกิเลสในทางกัมมันตะ ทางกายนี้ได้หรือไม่การกระทำทางกายนี้แบบไหนที่จะทำให้เกิดการสลัดแอกสลัดเครื่องร้อยรัดกำจัดความยึดถือจากจิตใจของเราลงไปได้ ในที่นี้ ยก 3 ข้อแรกของศีล 5มาเป็นรายละเอียดในหัวข้อของสัมมากัมมันตะคือ เว้นจากการฆ่าเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้และเว้นจากการประพฤติผิดในกามการประพฤติผิดจารีต ซึ่งได้อธิบายเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่าง เจตนา อานิสงส์ กฏหมาย และจารีต ของสัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะไว้ในรายละเอียด

Time Index

[00:38] เริ่มปฏิบัติ สมถและวิปัสสนา ด้วยการตั้งสติไว้กับลมหายใจ เป็น กายคตาสติ

[16:03]เริ่มสัมมากัมมันตะเกริ่น

[17:56]เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างของ สัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะ

[20:13] 1.เจตนาไม่ฆ่า คือเว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปในที่นี้คือสัตว์ที่มีปราณ(ลมหายใจ)

[28:20] เจตนาทางกายเมื่อเข้าสู่ใจแล้ว ส่งผลต่อการดำรงชีพ ตย.ช่างปั้นหม้อ

[36:40] 2.เจตนาเครื่องเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้, ลักษณะการถือเอา, เจตนาและการติดสินบน

[44:56] 3.เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ผิดจารีต

[48:05] อธิบาย จารีต และ กฏหมาย

[53:26]มีสัมมาสติสัมมาวายามะ และ สัมมาทิฏฐิมาด้วย


ฟัง “รักษากายให้ประเสริฐด้วยอริยอุโบสถ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

ฟัง "อริยะอุโบสถ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561