“เวทนาสุ เวทนานุปัสสี วิหรติเวทนานี้คือไม่ใช่ว่าให้อยู่กับเวทนานั้นเท่านั้น แต่ต้องมองลึกทะลุลงไป เวทนาที่เรามี อทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนา สุขเวทนา คือการที่มองลึกลงไป นั่นก็คือ เหมือนกับเราแยกตัวออกมา เหมือนเราเห็นจากบุคคลที่3”

การเห็นเวทนาในเวทนาคือการแยกออกมามองในลักษณะของบุคคลที่3 ในที่นี้ให้มีการรู้แบบมีสติมีสัมปชัญญะมีปฏิสังเวที

สุขาปฏิปทาและทุกขาปฏิปทาล้วนต้องเอาเวทนาเป็นเหตุ สุขาปฏิปทาหลบเข้าสมาธิให้ลึกขึ้น ทุกขาปฏิปทามองให้เห็นความไม่เที่ยงไม่จมจ่อในทุกขเวทนานั้น

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้น ตัวผัสสะก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเมื่อเห็นเหตุปัญญาจะเกิด เห็นเหตุคือเห็นความไม่เที่ยง เห็นไตรลักษณ์ในเวทนา เวทนาเป็นอนัตตา ไม่มีค่าควรยึดถือ ปล่อยมันไป จะอยู่เหนือเวทนาได้

Time index

[01:40] เข้าใจทำด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีกายคือมีสถานที่ มีใจคือมีเวลา

[06:01] เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ผัสสะ ผัสสะมีเวทนาเป็นผล เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ

[11:56] เวทนา 3

[14:38] เห็นเวทนาในเวทนา คือ การเห็นจากบุคคลที่ 3แยกได้ได้สติ แยกไม่ได้ได้ความเพลิน

[22:01] ความหมายของคำว่า“รู้”: สติ สัมปชัญญะ ปฏิสังเวที

[29:33] ปฏิปทาทั้ง 2 แบบ ต้องเอาเวทนาเป็นเหตุ

[37:44] ปัญญาเกิดเพราะเห็นเหตุแห่งเวทนา

[44:45] เวทนาทั้งหลายเป็นอนัตตา

[50:00] ถึงเวลาอยู่เหนือเวทนา ให้มี “เวทนาสุ เวทนานุปัสสี วิหรติ”


อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "เห็นเวทนาในเวทนาหลายทั้ง" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2557

ฟัง "เวทนาไม่ใช่ตัวตน" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561