คิดดูนะคนที่เขามีสถานการณ์มีความกังวลว่าเป็นsuper spreaderคนนึงแพร่ออกไปหลายร้อยคนเหมือนกับคุณป้าแทกูที่เกาหลีเข้าข่ายsuper spreaderแทนที่เราจะแพร่เชื้อความไม่ดีนั่นคือในทางกาย แต่แพร่เชื้อความดีดูจะเรียกว่าเชื้อมันก็ไม่ใช่เพราะเชื้อมันคือราคะโทสะโมหะแต่เราแพร่ยาแจกจ่ายยาออกไปให้เป็นsuper spreaderในทางยารักษายาแก้มิใช่ยาแก้ภายนอกทางกายภาพแต่เป็นในภายในยาแก้ที่เข้าสู่จิตใจของคนแล้วเขาจะสบายใจยินดีพอใจมีความไม่ประมาท

โรคที่กัดกินร่างกายของคนเป็นจำนวนมากอย่าให้มันมากัดกินในจิตใจของเราหรือคนรอบข้างต้องมีสติป้องกันกิเลสจากคนอื่นที่จะแพร่มาได้เป็นผัสสะด้วยการมีสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์ต่าง ๆไม่ให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นฟูขึ้นในจิตใจของเราได้สตินี่ช่วยได้แล้ว

พอเราตั้งจิตไว้อย่างดีด้วยสติปัฏฐาน 4รักษาจิตอย่างดีไว้ได้ด้วยพรหมวิหาร 4 จิตที่เป็นอยู่แบบนี้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามรักษาจิตที่เป็นแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนพิจารณาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายความเป็นอยู่ของเราสถานการณ์ที่มีเราไปดีได้อยู่ด้วยความดีได้ความตายก็ไม่กลัวความเป็นอยู่ก็มีประโยชน์นั่นเอง

Time Index

[03:15] ปรากฎการณ์เชื้อโรคไวรัส Covid-19 ที่มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งดีและไม่ดี กระทบไปในวงกว้างจนถึงเรื่องเศรษฐกิจ เชื้อชาติชนชั้น ทำอย่างไร จิตใจเราจะสบายอยู่เป็นสุข

[12:06] เรื่องทางกายภาพของเรา | เกิดความตระหนักถึงสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะ “รู้ถึงสุขได้ ด้วยทุกข์” ต้องระวังกิเลสที่เอาทั้ง 2 ทาง

[20:59] เรื่องในจิตใจ | สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน 4 เป็นภูมิคุ้มกันในจิต

[25:40] เชื้อคือกิเลส

[28:16] ยาคือการสำรวมอินทรีย์

[32:38] กำจัดเชื้อด้วยพรหมวิหาร 4

[39:38] ชักชวนให้มีจิตใจที่ดี แจกจ่ายยาในทางดีกับกัลยาณมิตร ให้มียาแก้ ไม่ตกไปตามอำนาจของกิเลส

[46:20] จุดที่ตกใจขึ้นแล้วให้ทำจิตให้เหมือนม้าอาชาไนย 4 ประเภท ใส่ยารักษาจิตเรา

[48:15] รักษาจิตดีได้ อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ เป็นส่วนหนึ่งของมรณสติ


ฟัง “เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง “เข้าใจทำ | พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “มรรคแปด ยาดีที่อยู่ในใจ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561