นิทานชาดกที่หยิบยกมาในสัปดาห์นี้อันจะเป็นคติสอนใจ โดย 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกา ซึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการกำจัดกิเลสที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจป่า อย่าตัดต้นไม้” นั้นหมายความว่าอย่างไร และเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของพราหมณ์ที่ผูกเวรกับกา และใช้พระราชาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้น พระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นพญากา ได้มาเตือนสติพระราชา ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ตั้งอยู่ในธรรมได้ และเรื่องสุดท้ายเป็นอดีตชาติของพระเทวทัต ซึ่งถูกธรณีสูบเนื่องจากการทำมุสาวาท โดยทั้งสามเรื่องมีความน่าสนใจอย่างไร สามารถรับฟังกันได้ที่นี่

 

Time index

[02:24] กากชาดก ว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยปาก | ตัดกิเลสดุจป่า อย่าตัดต้นไม้

[11:48] ธรรมบทแปล เรื่อง พระเถระแก่ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 209

[23:45] กากชาดก ว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว | การผูกเวร และธรรมของผู้นำ

[36:39] เจติยราชชาดก ว่าด้วยเชฏฐาปจายนธรรม | มุสาวาท

[49:21] คำสัญญาที่ทำไม่ได้ อาจเป็นวาจาเพ้อเจ้อได้

[51:22] สรุป


อ่าน “กากชาดก ว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยปาก” อรรถกถา
อ่าน “เรื่อง พระเถระแก่” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 20
อ่าน “กากชาดก ว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว” อรรถกถา
อ่าน “เจติยราชชาดก ว่าด้วยเชฏฐาปจายนธรรม” อรรถกถา