การประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย หนทางที่ให้เกิดผล 4 อย่างที่ยิ่งไปกว่าหูทิพย์ ตาทิพย์ หนทางนั้นปฏิปทานั้น คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อมีปัญญาในส่วนที่เป็นญาณทัสนะเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถรู้เห็นทำความเข้าใจได้ ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจว่า กายกับใจมันเป็นอย่างเดียวกันหรือมันเป็นคนละอย่างกัน ขึ้นอยู่เหตุปัจจัย ถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา เราจะมีความเข้าใจ ในหลักเหตุ-ผลในข้อนี้ได้

Time index

[02:15] มหาลิสูตร

[13:40] สมาธิที่บำเพ็ญเฉพาะส่วน

[22:14] เหตุแห่งการทำให้แจ้งสมาธิภาวนา

[30:57] ศีล

[36:16] รูปฌาน 4

[40:23] วิชชา 8 วิปัสสนาญาณ

[48:34] คำอธิบาย


อ่าน "มหาลิสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ฟัง "คำพุทธ – ชาลิยสูตร ว่าด้วย ผู้ถึงพร้อม ด้วยศีล" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "อธิบาย – ชาลิยสูตร ว่าด้วย ผู้ถึงพร้อม ด้วยศีล" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "อธิบาย – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560