โลกนี้ก็เป็นของมันอยู่ปกตินี่แหละดินน้ำไฟลมก็เป็นเหมือนดินน้ำไฟลมที่เรารู้สึกวุ่นวายไปตามเพราะว่าคุณตามกระแสของราคะโทสะโมหะตามกระแสของกิเลสตัณหาอยู่พอตามมันมันก็พัดเราซัดเราเราก็จะรู้สึกวุ่นวายไปตาม

ในความที่อยู่ยากเพราะยังตามกระแสของมันอยู่ยิ่งแรงขึ้นและแรงขึ้น ทุกวันและทุกวันจะออกจากกระแสของมันได้ไม่ต้องทำตามมันไม่ให้มันมาบีบคั้นบังคับควบคุมจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าพูดถึงวิธีการมีอยู่นั่นคือการปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา

ปัญหาอุปสรรคในชีวิตบางทีเจอแล้วคิดอะไรไม่ตกจะให้ระลึกถึงได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงความดีของเราให้มันได้นี่แหละสำคัญต้องระลึกให้ได้ระลึกได้นั้นคือสติจะมีสติขึ้นมาได้ต้องมีกำลังใจกำลังใจนี้คือศรัทธาในคำสอนคือธัมโมศรัทธาในผู้สอนคือพุทโธศรัทธาในการเอามาทำเอามาปฏิบัติทำจริงแน่วแน่จริงนั่นคือสังโฆ

ศรัทธาความมั่นใจความเลื่อมใสในพุทโธธัมโมสังโฆนั่นน่ะสติเกิดทันทีพอสติเกิดทันทีเราจะไม่ตกไปตามกระแสของสิ่งที่ทำให้เราท้อใจเราจะมาคิดได้ จะเตือนสติของเราได้แม้วันแย่ ๆในชีวิตประเด็นคือคุณระลึกถึงคำสอนตรงนี้ได้ไหม

Time Index

[02:08] ประเด็น : โศกนาฏกรรมทำให้รู้สึกว่าโลกอยู่ยาก

[07:17] อยู่ยาก | เพราะกระแสตัณหาแรง

[09:29] วิธีไม่ไปตามกระแส | ศีล สมาธิ ปัญญา

[15:16] อยู่ไม่ยาก | ถ้ามีเครื่องอยู่ในใจที่ถูกต้อง วิหารธรรม

[16:52] ประเด็น : จิตเราเลือดเย็นหรือไม่

[19:50] อุเบกขา | การเบรกจิตไม่ให้มีอกุศล ไม่ใช่เลือดเย็น แต่เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี

[26:01] ประเด็น : เมื่อท้อแท้ เกิดปัญหาจะทำอย่างไร

[32:52] โลกธรรม 8

[34:11] ประเด็น : ความจนเป็นกรรม

[37:07] แก้ไขความจน | ไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้อง

[40:42] ศีลเป็นไปเพื่อโภคะ และสร้างเหตุให้อยู่เป็นสุข 4 อย่าง

[46:58] อุดรูรั่ว | ระวังอบายมุข

[48:37] ประเด็น : โอนเงินทำบุญ

[49:08] ความดั้งเดิม | เรื่องพระเจ้าปายาสิ

[51:23] การให้ทาน | ไม่ต้องให้ด้วยมือตนเท่านั้น แต่อยู่ที่จิตใจ


ฟัง “วิธีจัดการกับโลกธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง “ภูมิชสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561