"ชั่วลัดนิ้วมือเดียว" หมายถึง การแสดงถึงระยะเวลาที่สั้นมาก ๆ เช่นกับ การดีดนิ้ว นั่นเอง บาลีใช้คำว่า "อปรอัจฉราสังฆาต"

ได้กล่าวถึง "ธรรมะแค่ข้อเดียว" จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ที่เมื่อปฏิบัติแล้วแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ผู้ทำตามคำสอนของท่าน และถ้ายิ่งทำมาก ๆ ยิ่งดีมากแน่นอน" ในสิ่งต่อไปนี้ โดยได้อธิบายรายละเอียดไว้ในแต่ละข้อ ๆ ชุดนี้ เราเรียกว่า 

"โพธิกปักยธรรม ๓๗"  คือ ธรรมะที่จะให้เกิดการบรรลุธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่า "นี่เป็นมรดกที่สำคัญที่ท่านมอบไว้ให้แก่ภิกษุทั้งหลาย"

"โพธิกปักยธรรม ๓๗"  ที่เมื่อปฏิบัติแล้วแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า "เป็นผู้ทำตามคำสอนของท่าน และถ้ายิ่งทำมาก ๆ ยิ่งดีมากแน่นอน"

วันนี้เริ่มกันถึง โพชฌงค์ "โพชฌงค์" แปลว่า องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า อันนี้ อันใดอันหนึ่งก็ได้แค่ข้อเดียว แล้วแต่ละข้อๆ ก็แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียว ก็จะดีมากอยู่แล้ว 

โพชฌงค์ ๗ [๔๑๒-๔๑๘]

และส่วนที่เหลือของวรรคนี้ ในเรื่องของ  อริยมรรคมีองค์ 8 ฯลฯ  ติดตามได้ในตอนต่อไป 

 

Time index

[02:36] หัวข้อชั่วลัดนิ้วมือ

[04:21] 412 สติสัมโพชฌงค์

[06:48] 413 ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์

[12:02] 414 วิริยสัมโพชฌงค์

[15:43] 415 ปีติสัมโพชฌงค์ 

[24:26] 416 ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

[27:24] 417 สมาธิสัมโพชฌงค์

[28:52] 418 อุเบกขาสัมโพชฌงค์

[30:37] ทบทวนทั้งกระบวนการ

[32:43] เพิ่มเติมเรื่องอุเบกขา ว่าไม่ใช่ไม่สนใจ

[37:59] การแบ่งโพชฌงค์เป็น 3 ส่วน

[42:09] สรุป


อ่าน "อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว [412-418] " พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง "ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ฟัง "พรหมวิหาร 4 ประกอบพร้อมโพชฌงค์ 7" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

ฟัง "โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 1): องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ฟัง "โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 2): เจริญโพชฌงค์ตามกาล" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ฟัง "โพชฌงค์ 7 ที่ครบถ้วน เต็มรอบ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563