สัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทที่มีความหลากหลาย ถึง 4 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่ 1 สอนในเรื่องของการมีสติในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เรื่องที่ 2 ให้ข้อคิดในการประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ถูกต้อง เรื่องที่ 3 การลดละความโลภในการสะสมทรัพย์หรือสิ่งของ อันจะเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุธรรม และเรื่องสุดท้ายเป็นข้อคำถามของพระอานนท์ ซึ่งเป็นแก่นของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ได้ทรงสอนไว้เหมือนกัน อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรม 

Time index

[03:59] เรื่อง พระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว | สัมมาสติ

[16:07] เรื่อง พระจันทาภเถระ | สัมมาอาชีวะ

[34:22] เรื่อง พระอุปนันทศากยบุตร | ละความโลภ

[46:34] เรื่อง ปัญหาของพระอานนท์ | หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า


อ่าน “เรื่อง พระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ 9
อ่าน “เรื่อง พระจันทาภเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ 26
อ่าน “เรื่อง พระอุปนันทศากยบุตร” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ 12
อ่าน “เรื่อง ปัญหาของพระอานนทเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ 14