หลังจากท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสี เพื่อแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ซึ่งการแสดงธรรมนั้นเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้

Time index

[03:33] ท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม

[11:44] เสด็จเข้าไปหาพระปัญจวัคคีย์ ประกาศธรรมจักร

[18:25] ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

[34:59] ประกาศอนัตตลักษณะ

[40:14] ยสกุลบุตร


อ่าน "โพธิราชกุมารสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" พระไตรปิฏก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฏกเล่มที่ ๕ [ฉลับมหาจุฬาฯ] มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "ปัญจวัคคิยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน "ยสกุลบุตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

ฟัง "การตรัสรู้และการแสดงธรรม" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563