การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับเรือนรับรองแขก ที่มีประตูอยู่ทั้ง 4 ทิศ แขกที่มาจากทั้ง 4 ทิศ จะมารวมอยู่ในนี้ทั้งหมด ตรงกลางของห้องรับแขกนั้น เปรียบได้กับนิพพาน และประตูทั้ง 4 ทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของอริยสัจทั้งสี่ และทางที่จะเดินมาที่ประตูทั้ง 4 ได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ 8 ประการจึงจะเข้ามาถึงส่วนตรงกลางคือนิพพานได้ที่สำคัญคือต้องทำหน้าที่ให้ถูกในแต่ละข้อตัณหาต้องละขันธ์ 5ต้องรับมันได้เข้าใจมันได้นิโรธวิชชาวิมุตติต้องทำให้แจ้งสมถวิปัสสนาต้องพัฒนาให้เจริญให้มาก.

Time Index

[00:22]ปฏิบัติอานาปานสติ ด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ

[15:03]after breakจิตใจของเราที่ปรับเปลี่ยนจากความกระด้างให้มานุ่มนวลลงจะสามารถนำธรรมเข้าสู่ในใจได้ ธรรมที่รวมลงในจิตใจนี้ท่านเปรียบไว้กับเรือนรับรองแขก

[20:03]พระสูตร “อาคันตุกาคารสูตร”

[24:55] อธิบายพระสูตรจากพระสูตรจะมีการแบ่งเป็น 2ส่วนคือประตูรับรองแขกและทางที่ดำเนินมาสู่ประตูนั้น

[26:32]ประตูที่ 1ทุกข์จะต้องเข้าใจ ยอมรับ และอยู่กับมันได้

[38:48] ประตูที่ 2 ตัณหาอวิชชาจะต้อง “ละ”มันเสีย

[43:57] ประตูที่ 3 วิชชาวิมุตติจะต้อง”ทำให้แจ้ง”

[48:16]ความเกี่ยวข้องของ3ประตูนี้

[51:32] เครื่องอยู่ของจิต คือ สมถและวิปัสสนา ต้องพัฒนาให้เจริญ

[57:22]สรุปด้วยมรรค


อ่าน “ อาคันตุกาคารสูตร “ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๒๙๐ - ๒๙๕

ฟัง " อริยสัจสี่ (ตอนที่ 1) : โครงสร้างของอริยสัจสี่  “ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ฟัง “ อริยสัจสี่ (ตอนที่ 2) : การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในชีวิตจริง “ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชม "กิจที่ควรทำในอริยสัจ" เผยแพร่ทาง YouTube Channalเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 1)" ออกอากาศทาง Facebook “Puredhamma.com” เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง “กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 2) : ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561

ฟัง “ กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 3) : ตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละ “ ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561