“ร่างกายที่ต้องแม้คอยประคบประหงม ดูแลรักษา แล้วก็ถามว่าตัวเราในนี้ก็ไม่มีแล้วคุณอยู่เพื่ออะไร กายนี้ คุณมีไว้ทำอะไร”

ตั้งสติไว้ที่พุทโธ แล้วจึงเริ่มพิจารณากายทั้งภายนอกและภายใน ล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ หากายนี้ไม่เจอ กายนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่มีค่าอะไร ไม่ควรค่าแก่การยึดถือ เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วยังต้องระวังจิตจะไปยึดถือกายผ่านทางวิญญาณถ้าสามารถเข้าใจใน 2 ประเด็นนี้แล้วจะเห็นตามจริงว่าขันธ์ 5 นี้ ยึดถือไม่ได้ เป็นอนัตตา

สิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิ เมื่อไม่ยึดถือจิตจะเบาสบาย สว่าง มีความพ้น นั่นคือจิตประภัสสร แต่ความพ้นนี้จะกลับกำเริบได้ถ้าไม่รู้จักอวิชชาในจิตประภัสสรนั้น ดังนั้นแม้จิตที่ประภัสสรก็ต้องปล่อยวางเพราะมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตา

Time index

[01:13] ตั้งสติเริ่มต้นที่ "พุทโธ"

[12:41] ในใจมีหลายอย่าง จึงต้องแยกแยะ “ใจ” ด้วย “สติ”

[15:50] สติคือนายทวาร ต้องฉลาด ไม่หนี และมีกำลัง

[19:23] ใคร่ครวญมาในกาย กายนี้อยู่ที่ไหน

[37:40] รูปไม่ใช่ตัวตน เป็นอนัตตา ไม่ควรค่าแก่การยึดถือ ดุจเศษหญ้าหรือเปลวไฟ

[43:44] กาย: อินทรีย์+ธาตุ4+กรรม ยึดกันชั่วคราว แต่เกาะเกี่ยวกันเรื่อยไป

[50:30] จิตยึดผ่านทางวิญญาณ สะสมในจิต ดุจลิงติดตัง

[54:27] เห็นความจริง คงเหลือแต่จิตประภัสสร

[56:52] อวิชชาในจิตประภัสสร

[59:24] ปล่อยวางจิตประภัสสร


อ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

อ่าน "นตุมหากสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ฟัง "เจริญกายคตาสติเพื่อความหลุดพ้น" ออกอากาศเมือวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561