"ชั่วลัดนิ้วมือเดียว" หมายถึง การแสดงถึงระยะเวลาที่สั้นมาก ๆ เช่นกับ การดีดนิ้ว นั่นเอง บาลีใช้คำว่า "อปรอัจฉราสังฆาต"

ได้กล่าวถึง "ธรรมะแค่ข้อเดียว" จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ที่เมื่อปฏิบัติแล้วแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของท่าน และถ้ายิ่งทำมาก ๆ ยิ่งดีมากแน่นอน ในสิ่งต่อไปนี้ โดยได้อธิบายรายละเอียดไว้ในแต่ละข้อ ๆ 

ฌาน 1 - 4 [382-385], พรหมวิหาร 4 [386-389], สติปัฏฐาน 4 [390-393], สัมมัปปธาน 4 [394-397], อิทธิบาท 4 [398-401] และ อินทรีย์ 5 พละ 5 [402-411]

และส่วนที่เหลือของวรรคนี้ ในเรื่องของ โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ฯลฯ  ติดตามได้ในตอนต่อไป 

 

Time index

[03:48] อธิบายคำว่า "ชั่วลัดนิ้วมือเดียว" โดยปริยาย 

[07:52] ฌาน 1 - 4 [382-385]

[20:53] พรหมวิหาร 4 [386-389]

[27:57] สติปัฏฐาน 4 [390-393]

[34:24] สัมมัปปธาน 4 [394-397]

[37:53] อิทธิบาท 4 [398-401]  

[46:24] อินทรีย์ 5 พละ 5 [402-411]


อ่าน "อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง "คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฟัง "พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561

ฟัง "เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562

ฟัง "ทบทวนเพื่อพัฒนา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562

ฟัง "แก้ขี้เกียจด้วยเจริญอิทธิบาทอย่างถูกต้อง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

ฟัง "งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5"  ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562