สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอถึง 3 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของหนูที่ออกอุบายจนสามารถทำให้แมวตายได้ ภายหลังได้มาเกิดเป็นหญิงสาวผู้ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระพุทธเจ้าจนมีดวงตาเห็นธรรม สำหรับอีก 2 เรื่องซึ่งได้หยิบยกมาประกอบเพิ่มเติม ในเรื่องของการดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท โดยจะต้องมีความเพียรที่ถูกต้อง และหมั่นสะสมบุญกุศลสำหรับเป็นเสบียงไว้ใช้ในโลกหน้า ซึ่งทั้ง 3 เรื่องมีรายละเอียดเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรสามารถรับฟังกันได้ที่นี่

Time index

[01:10] นางหนูกับแมว 4 ตัว

[15:05] เรื่อง มารดาของนางกาณา

[29:56] เรื่อง พระสัมมัชชนะเถระ

[38:59] เรื่อง บุตรของนายโคฆาตถ์


อ่าน “เรื่อง มารดาของนางกาณา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรคที่ 6
อ่าน “เรื่อง พระสัมมัชชนเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ 13
อ่าน “เรื่อง บุตรของนายโคฆาตก์” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรคที่ 18