กล่าวถึงพระสูตรที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และพระสูตรที่สหัมบดีพรหมมาทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีความงดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด และเป็นธรรมะที่ทรงตรัสดีแล้ว มีความลึกซึ้งกินใจ รัดกุมรอบคอบ ไม่หละหลวม เราจึงควรฟังด้วยความใคร่ครวญ ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อตกผลึกความคิด สามารถพัฒนาออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้

Time index

[02:15] ความฝันครั้งสำคัญก่อนการตรัสรู้

[08:07] อนุปุพพวิหาร 9 ประการ

[12:35] วิชชา 3

[24:09] มนสิการปฏิจจสมุปบาท

[34:37] ท้อใจแสดงธรรม


อ่าน "สุบินสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "อนุปุพพนิโรธสูตร ว่าด้วยอนุปุพพนิโรธ" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "ติกรรณสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "เรื่องปฐมโพธิกาล [๑๒๕] " อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑

อ่าน "โพธิกถา ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "อุรุเวลสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน "อุรุเวลสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน "อนัจฉริยคาถา" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "พรหมยาจนกถา" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

ฟัง "คำพุทธ: ความฝันครั้งสำคัญ (มหาสุบิน)" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557