เมื่อจิตเป็นสมาธิ มันจะไม่เป็นวิบัติ แต่จะเป็นสมบัติ แต่ทั้งสมบัติและวิบัติไม่เที่ยงวิบัติไม่เที่ยง เพราะคนที่ไม่ดีใช่ว่าเขาจะชั่วช้าไปตลอดกาลช้านานสมบัติ/สัมปทาก็ไม่เที่ยงเพราะเมื่อก่อนเราไม่ดีตอนนี้เราดีขึ้นมาได้ เปลี่ยนแปลงได้จุดตรงนี้ที่มันขึ้นๆลงๆดีบ้างไม่ดีบ้างเหตุปัจจัยดีมันก็ดี เหตุปัจจัยไม่ดีมันก็ไม่ดีเราจะพ้นได้ทำจิตของเราให้เหนือจากความเสื่อมคือ วิบัติ เหนือจากความดีคือ สมบัติ คือเมื่อสมบัติต่างๆเหล่านี้มาประกอบกันแล้วเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยง แล้ววางให้หมด ถึงจุดนั้นจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้

Time Index

[00:15] เริ่มปฏิบัติ ระลึกถึงลมหายใจ ตามกระบวนการ อานาปานสติ

[15:13]เกริ่นใต้ร่มโพธิบท เริ่มต้นด้วยการทำสมาธิ เพื่อให้จิตมีพลัง ไม่วิบัติ แต่เป็นสมบัติของจิตของเราและเพื่อให้การศึกษาธรรมไม่เป็นงูพิษ

[17:54]หัวข้อวิบัติและความหมายวิบัติเป็นคำทั่วๆไปประกอบกับสิ่งไหนหมายความว่าสิ่งนั้นเสื่อมเสียไปไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนผิดพลาดไม่ดี

[21:53]ศีลวิบัติ,จิตตวิบัติ,ทิฏฐิวิบัติ.ในเซตนี้เป็นลักษณะของ ศีล สมาธิ ปัญญา

[25:12]กัมมันตะวิบัติอาชีววิบัติ

[27:04]คติวิบัติ,อุปธิวิบัติ,กาลวิบัติ,ปโยควิบัติ,อาจารวิบัติ,โคจรวิบัติ

[36:11] สีมาวิบัติ,กรรมวาจาวิบัติ,ปริสวิบัติ,วัตถุวิบัติ

[38:47]ความเกี่ยวข้องกันความวิบัติทั้งหมดมันคืบคลานเกี่ยวเนื่องกันไปได้ สิ่งที่จะนำมาเป็นเครื่องตรวจเช็ค ความเปลี่ยนแปลง ความวิบัติ คือ มรรค 8

[42:30]สมบัติ/สัมปทา คือความเพียบพร้อมความสมบูรณ์องค์ประกอบที่ดีงามต่างๆ

[43:08] ศีลสัมปทา,จิตตสัมปทา,ทิฏฐิสัมปทา,กัมมันตะสัมปทา,คติสมบัติ,กาลสมบัติ,อุปธิสมบัติ,ปโยคสมบัติ

[49:54] จุดพลิกผัน เป็นความประกอบที่พอเหมาะพอสมณจุดนั้นพอดีในที่นี้พูดถึงการเห็นเทวฑูตทั้ง 4อย่าง

[54:06] สนับสนุนให้เกิดความหลุดพ้น เป็นการประกอบกัน ให้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง ทำให้จิตใจปล่อยวางได้

[58:22] สรุป


อ่าน “ วิบัติ 4 “ พจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

อ่าน “ สมบัติ 4 “ พจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

อ่าน “ วิปัตติสัมปทาสูตร “ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ (ฉบับมหาจุฬา)อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ ๑๑๘

อ่าน “กัมมันตสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ (ฉบับมหาจุฬา) อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ ๑๒๐

อ่าน “ อยสูตร “พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒  อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ ๕๕๗