“วันนี้ฉันตัดสินใจแล้วนะ จะอยู่ด้วยความรักความเมตตา ฉันจะอยู่ด้วยความกรุณา ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์ อยู่ด้วยมุทิตาคือยินดีพอใจในความสุขความสำเร็จของคนอื่น ก็ตัวเราด้วยนั่นแหละไม่ต่างกัน มีความวางเฉย ระงับความขัดเคืองใจ ซึ่งจะไม่ได้ไปตามอารมณ์ความรู้สึกผัสสะต่าง ๆ ความที่เราตัดสินใจแล้วว่า เราจะไม่ไปตามอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งต่าง ๆ แต่ตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยู่ด้วยอารมณ์คือพรหมวิหาร 4 เนี่ย คือคุณระลึกถึงจุดนี้ได้ ความระลึกนี้ได้น่ะคือ สติ”

Time index

[00:08] เข้าใจทำด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่ แผ่ไปให้กว้างขวาง ดุจคนเป่าสังข์

[11:37] การเจริญพรหมวิหาร 4 ก็คือการเจริญมรรค 8

[17:41] ใคร่ครวญไปในธรรมว่าในอายตนะมีส่วนที่เป็นกายและใจ

[22:22] 3 อย่างรวมกันเรียกว่า ผัสสะ

[30:17] ทุกอย่างรวมลงในใจ จิตไปเสวยอารมณ์ มีการสะสม เข้าไปยึดถือ เกิดกิเลส

[41:01] กิเลสทำให้การตอบสนองเพี้ยนไป

[45:48] ตกเป็นทาสของผัสสะ

[50:01] ทางแก้ หนทางใหม่คือมรรค 8 เริ่มได้ด้วย "สติ"