การรักษาศีลสำคัญอยู่ที่การตั้งเจตนา ทำได้มากหรือน้อยย่อมดีกว่าการไม่ทำเลย ความผิดพลาดต้องมีเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ ดังนั้นต้องเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นลักษณะของการพัฒนา(ภาวิตา) เพื่อการเจริญและรักษาความดีไว้ให้ตลอด

นอกจากนั้นแล้ว ควรรักษาจิตตนเองให้ดี ไม่มีความพยาบาท ไม่เต็มไปด้วยราคะ โทสะ โมหะ ให้มีพรหมวิหารสี่และรู้จักวางอุเบกขา

จุดประสงค์หลักของศีลคือ ลดขบวนการของการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น หากมีทางเลือกอื่นในการเลี้ยงชีพตนเองโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็ควรจะค่อยๆปรับไป เริ่มจากการรักษาศีลให้ดี ทำบุญในรูปแบบอื่นเพื่อเป็นการทดแทนขึ้นมา เช่น การให้ทาน การบริจาค ปฏิบัติธรรมภาวนา เป็นต้น

ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระนิพพาน ย่อมมีความผิดพลาดได้แน่นอน อย่าคิดว่าจะไม่ทำดี ให้ลงมือทำความดีทันทีและทำความดีให้เต็มที่

Time index

[04:37] การสวดมนต์ที่ดีควรจะสวดบทใดบ้าง ต้องทำวัตรเช้าและวัตรเย็นหรือไม่

[05:10] สำคัญที่การสร้างและการปลูกฝังอุปนิสัยในการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ

[06:46] อุโบสถศีลกับศีลแปด แตกต่างกันอย่างไร

[15:23] ลักษณะและรายละเอียดของน้ำปานะ

[24:15] "การละเล่นอันเป็นข้าศึกที่เป็นอกุศลธรรม" อยู่ที่การตั้งเจตนาว่า หากเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญก็สามารถทำได้

[26:02] กิเลสเอาเรา 2 ทาง ต้องเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและมีการพัฒนา

[30:23] อย่ากลัวแบบโมหะ แต่ให้กลัวแบบหิริโอตตัปปะ

[31:46] การวางจิตของพหูสูต

[38:16] พระอรหันต์ทำผิดได้หรือไม่

[41:25] ประเด็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำคือ การแสดงคุณธรรมที่ไม่เจือด้วยอามิส

[44:20] การชำระหนี้สงฆ์

[49:05] การกระทำตอบหรือการบูชาที่สูงสุดคือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

[52:16] การเลี้ยงไก่ขายเนื้อ โดยที่ต้องจ้างฆ่าไก่ ผลของกรรมเป็นอย่างไร

[55:44] จุดประสงค์หลักของศีลคือ ลดขบวนการของการเบียดเบียน

[56:53] หากถือศีลแปดแล้วบกพร่องในศีลข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าศีลขาดทั้งหมดหรือเฉพาะข้อนั้นๆ