พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยระหว่างการเลี้ยงโคการเลี้ยงปศุสัตว์กับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ที่ว่าคนเลี้ยงโคจะสามารถเลี้ยงโคให้มีกำไรงอกงามมีความเจริญในอาชีพการงานของเขาเขาจะต้องคุณสมบัติ11อย่างไม่ต่างกับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่จะต้องมีคุณสมบัติ11อย่าง โดยเหมาะสมจึงจะมีความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้.

Time Index

[00:31]เริ่มปฏิบัติ ด้วยการตามระลึกถึงคำว่า”พุทโธ”

[09:00]เริ่มใต้ร่มโพธิบท การศึกษาธรรมและการปฏิบัติจะต้องทำควบคู่กันไป ด้วย สติ

[12:47]หัวข้อ คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง โดยยกอุปมาอุปไมยระหว่างคนเลี้ยงโค และพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้

[14:00] 1.ต้องรู้จักรูปร่างลักษณะของโค / ต้องเป็นผู้รู้เห็นตามที่เป็นจริงในธาตุทั้งสี่

[16:16]2. ต้องเป็นผู้รู้จักลักษณะกิริยาอาการของโค /ต้องเป็นผู้ฉลาดในลักษณะ รู้จักดูนิมิตคือเครื่องหมาย ที่เป็นตัวบ่งบอกลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

[19:09]3. ต้องเป็นผู้ที่รู้จักคอยเขี่ยไข่ขาง / ต้องเป็นผู้คอยเอาสิ่งที่ไม่ดี คือ อกุศลธรรมทั้งหลายในจิตใจออกได้

[27:32]4.ต้องรู้จักปิดแผล /ต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์ตามช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ

[36:08]5. ต้องรู้จักเป็นผู้สุมควัน / ต้องรู้จักแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ผู้อื่นตามที่เล่าเรียนมา

[40:27]6. ต้องรู้จักเรื่องท่าน้ำที่ควรไป / ต้องรู้จักที่ที่เราจะไปรับฟังธรรมได้

[44.22 ] 7.ต้องรู้จักน้ำที่ควรดื่ม / ต้องรู้จักธรรมที่ควรฟัง คือธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว

[46:00]8.ต้องรู้จักทางที่ควรเดินให้ปลอดภัย /ทางที่ควรเดินในธรรมวินัยนี้คืออริยมรรคมีองค์ 8

[47:58 ] 9.ต้องรู้จักที่ที่ควรไป /สติปัฏฐานสี่

[49:50 ]10. ต้องรู้จักการรีดนมให้มีส่วนเหลือ / ต้องรู้จักประมาณในการรับ

[52:12]11.ต้องรู้จักโคอุสุภะซึ่งเจ้าของต้องดูแลให้ดี/ ภิกษุผู้ที่เป็นเถระต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ

[56:44]สรุป


อ่าน “ มหาโคปาลสูตร “พระไตรปิฏกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฏกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน “โคปาลกสูตร “พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

ฟัง " มหาโคปาลสูตร และจูฬโคปาลสูตร “ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25558