“ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เราตั้งจิตไว้อยู่กับสติ ความฟุ้งซ่านลดลงไปแน่นอน”

ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน ลักษณะของความฟุ้งซ่านมี 2 อย่าง คือ 1.เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียน และ 2.ความคิดไปเรื่อย ๆ มีความไม่สงบระงับ

ตั้งสติไว้ที่พุทโธ ให้สติเป็นอธิบดีเป็นตัวคอยปรับอินทรีย์ทั้ง 5 ให้มีความสมดุล ไม่เพียรมากไปไม่เพียรน้อยไป ระวังกิเลสจะกินทั้งสองทาง ให้ค่อยปรับไปจะพ้นจากความเป็นทาส แล้วรักษาไว้ให้ดี

Time index

[02:44] ตั้งสติไว้ที่ “พุทโธ” แล้วค่อยละฟุ้งซ่าน

[04:47] ทำความเข้าใจด้วยปัญญาว่า ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน

[09:26] ลักษณะที่ 1ของความคิดฟุ้งซ่าน คือ เป็นไปในทางกาม พยาบาท และเบียดเบียน

[16:49] ลักษณะที่ 2 คือ คิดไปเรื่อย ๆ ไม่มีความสงบระงับ ดั่งผิวน้ำที่ถูกลมพัดไหว

[18:26] ฌานแก่กล้าแต่กลับตกเป็นทาส เช่นท่านพระอนุรุทธะ

[21:55] เพียรเกินก็ฟุ้งซ่านดุจท่านพระโสณะ

[26:21] ใช้สติคอยปรับอินทรีย์ทั้ง 5 ขีดกรอบด้วยปัญญา ปรับแล้วปรับอีก ให้สติเป็นอธิบดี เลยไปก็กลับมาที่ “พุทโธ”

[38:40] ความต่างที่ต้องแยกให้ออก ระหว่างการรับรู้ความฟุ้งซ่านความคิด และสติ

[50:17] พ้นจากความเป็นทาส ประคองรักษาจิตไว้ให้ดี ปรับให้สมดุลดุจสมถะและวิปัสสนา


อ่าน "ว่าด้วยอุปมานิวรณ์ ๕" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค