คำถาม (1) จากคุณหนูแดง

เวลาเราสวดมนต์และท่องเร็วๆ หรืออ่านบาลีผิด คำสาธยายธรรมเหล่านั้นจะยังศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นกุศลอยู่หรือไม่

คำตอบ (1) การสวดมนต์หรือการสาธยายมนต์ หมายถึง การท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คล่องปากขึ้นใจ เป็นหนึ่งในวิธีการบันทึกคำสอนให้อยู่ได้ตลอดกาลช้านาน ทั้งนี้นัยยะในการสวดมนต์ควรจะ

ต้องจำได้ เข้าใจความหมาย

ด้วยอาการแห่งการสวดมนต์ เมื่อได้ยินเสียงแล้วจิตเกิดปิติ ปราโมทย์ มีสุข เป็นสมาธิ เห็นตามความเป็นจริงได้

ข้อควรระวังคือ อย่าสักแต่ว่าสวดแล้วเลิกร้างการหลีกเร้นหรือการปฏิบัติ เพราะหากสวดมนต์แล้วจิตเป็นกังวลว่าจำบทสวดไม่ได้ หรือหมกหมุ่นแต่ความถูกต้องของบทสวดจนทำให้จิตไม่เป็นสมาธิ ก็จะไม่เป็นผลดีกับผู้สวดเองด้วย

คำถาม (2) จากคุณหมอปู

ปกติผู้ถามถือศีลแปด ไม่ทานอาหารหลังเวลาเที่ยงวัน แต่พอเช้าถัดมาบางวันต้องตื่นตี 5 เพื่อออกไปทำงานและต้องทานอาหาร (ก่อนทำงาน) ในขณะที่ฟ้ายังมืดอยู่ ยังไม่สว่าง ซึ่งปกติเวลาตี 5 เรียกว่า ยามสุดท้ายแห่งราตรี (คือยังเป็นกลางคืนอยู่) เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ถามทำผิดศีลหรือไม่ จำเป็นต้องรอให้เห็นพระอาทิตขึ้นก่อนแล้วค่อยทานอาหารได้ใช่หรือไม่ และ "วิกาลโภชนา" หนึ่งในศีลแปดของฆราวาสกับพระ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คำตอบ (2) อ้างอิงตามพุทธพจน์ ศีลข้อ "วิกาลโภชนา" หมายถึง การเว้นขาดจากการบริโภคในเวลาล่วงกาลและในเวลาราตรี ซึ่งกาละที่เหมาะสมคือ การที่พระอาทิตย์ขึ้นถือเป็นนิมิตเครื่องหมายและ เวลากลางคืน(ราตรี) ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันจำเป็นต้องยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้เหมาะสม เพราะวัตถุประสงค์หลักของการรักษาศีลคือ เพื่อให้อยู่ง่าย กินง่าย และไม่เปิดช่องให้กิเลสออกได้ 

คำถาม (3) จากคุณเจ้าหนูจำไม

เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศออสเตรเลีย มีสัตว์ตายไปประมาณ 500 ล้านตัว คุณพ่อของผู้ถามบอกว่า ขอให้สัตว์เหล่านั้นขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ผู้ถามจึงต้องการทราบว่า สวรรค์จะมีพื้นที่รองรับดวงจิต 500 ล้านเพียงพอหรือไม่ หรือสัตว์มักจะเกิดเป็นสัตว์ 500 ชาติ ในระหว่างที่ดวงจิตที่เพิ่งตายไปและรอเป็นสัตว์ในชาติใหม่ ดวงจิตเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ใด

คำตอบ (3) บนสวรรค์มีพื้นที่กว้างใหญ่มากจึงสามารถรองรับดวงจิตจำนวนมากมาย โดยปกติแล้วเมื่อดวงจิตใดๆ เคลื่อน(จุติ)ออกจะไปเกิด(อุบัติ) ทันที จึงมีความเป็นไปได้ที่สัตว์ที่ตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในออสเตรเลียอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนเองได้กระทำมา หรืออาจจะเกิดเป็นสัตว์เหมือนเดิมหากมีความยินดีพอใจในสภาวะความเป็นอยู่ก่อนตาย 

คำถาม (4) จากคุณดวงรัตน์ เกียรติเลิศพงศา

พระสงฆ์บางรูปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังวนเวียนอยู่เป็น 10-20 ปี ต้องการทราบว่าในทางพุทธศาสนาการปลดปล่อยวิญญาณมีอยู่จริงหรือไม่ หากมีอยู่จริงการปลดปล่อยวิญญาณจะทำให้วิญญาณนั้นไปเกิดได้จริงหรือไม่

คำตอบ (4) สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมต้องรับผลของกรรมนั้น หากระลึกถึงความดีของตนที่เคยกระทำได้ ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป

คำถาม (5) การที่คนหลายคนได้กลิ่นธูปโดยไม่มีใครในบ้านจุดธูปเลย หลายคนเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาหา ต้องการทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่วิญญาณของผู้เสียชีวิตนั้นมาหาจริงๆ

คำตอบ (5) นิมิตหรือเครื่องหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามคน ตามสถานการณ์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะรู้ได้หรือที่เรียกว่า ญาณ จะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากเรามั่นใจว่าได้พบนิมิตแล้ว ควรทรงจิตให้ตั้งมั่นเป็นอย่างดีด้วยการเจริญเมตตาภาวนา

Time index

[03:24] การสวดมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และกุศลธรรม

[17:09] รายละเอียดและความถูกต้องของศีลข้อ "วิกาลโภชนา" - หนึ่งในศีลแปด

[26:38] ดวงจิตของสัตว์ที่ตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศออสเตรเลียเยอะนะ สวรรค์รับไหวเหรอ

[40:50] การปลดปล่อยวิญญาณในเชิงพุทธศาสนา

[49:44] นิมิตจากกลิ่นธูป