พุทธชัยมงคลคาถา ตอนจบ บทที่ 7 เป็นชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราชผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และ บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหมผู้มีทิฏฐิมานะสูง พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการใดในการรับมือจนเปลี่ยนผู้ที่มีมิจฉาทิฐให้กลับเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ และตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัย ซึ่งได้นำเสนอไว้อย่างน่าสนใจ 

   ผู้ฟังสามารถนำหลักธรรมและวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นแบบอย่างซึ่งได้นำเสนอไล่เรียงมาตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 8 เป็นแนวทางในการปฏิบัติและรับมือเมื่อต้องเผชิญกับบุคคลประเภทต่าง ๆ  อันจะทำให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม และกระแสแห่งธรรมได้ 

 

Time index

[00:27] อธิบายช่วงนิทานพรรณนา

[02:34] เท้าความเดิม

[04:38] บทที่ 7 ชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราช 

[24:46] บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหม

[50:31] สรุปพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)


อ่าน “พุทธคุณ พาหุง มหากา
ฟัง “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
ฟัง “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 2” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
ฟัง “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 3” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563