พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับโปฏฐปาทะปริพาชก ว่า “สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดที่หลัง” ถ้าเราเข้าใจในสองส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการงาน ในอาชีพ ของเราได้ แต่ไม่ว่าจะฌานหรือสัญญาไม่ว่าจะเป็นญาณหรือปัญญามันเสื่อมได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นความไม่เที่ยงญาณที่เป็นโลกียะไม่เที่ยงญาณที่เป็นโลกุตระก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ข้อดีที่มันแตกต่างกันเพราะ ญาณที่เป็นปัญญาที่เป็นโลกียะ ยังต้องให้เราวนไปอยู่ยังเนื่องด้วยกับอาสวะเป็นของโลก เป็นของหนักแต่ถ้าเป็นญาณทางด้านโลกุตระ เปิดช่องให้เราพ้นได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเกิดการหลุดพ้นชนิดที่ไม่กลับกำเริบได้อีกญาณนี้คือญาณ 3อย่างในอริยสัจสี่การที่เราจะรู้ญาณในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่าเป็นอย่างนี้รู้กิจที่ควรทำและรู้ว่า เราได้ทำแล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วหลุดพ้นแล้วสัญญาจึงเกิดก่อนในมรรค 8ญาณจึงเกิดเป็นความรู้คือสัมมาญาณะทำให้เกิดสัมมาวิมุตติขึ้นได้นั่นเอง

Time Index

[01:00]ปฏิบัติ ธรรมนุสสติ โดยการตามระลึก คำว่า ธัมโม

[16:43] ช่วงใต้ร่มโพธิบท สัญญามาก่อนญาณ

[21:20]สัญญา “สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดที่หลัง”

[26:11]ญาณ | อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

[38:18] เปลี่ยนสัญญาให้เป็นญาณ ,ประโยชน์ของการเข้าใจเรื่องสัญญา/ญาณ

[41:45]ทำให้เป็นบริกรรม/ภาวนาด้วยสมาธิ แยกส่วนที่ทำไม่ให้จิตเป็นสมาธิออกพละ5อินทรีย์ 5ก็แก่กล้า

[51:58]มิจฉาญาณ,ญาณระดับเหนือโลก

[58: 00]สรุป


อ่าน “โปฏฐปาทสูตร” พระไตรปิฏกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฏกเล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ข้อที่ ๒๘๘

อ่าน “โพธิราชกุมารสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ข้อที่ ๕๑๕

อ่าน "อภัยราชกุมารสูตร" พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ข้อที่ ๙๕

ฟัง "ทำสัญญาให้เป็นญาณ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รับชม "ทำสัญญาให้เป็นญาณ" ทาง Youtube: Puredhamma VDO เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2559

รับชม “อะไรคือ รอบ 3 อาการ 12" ทาง Youtube: Puredhamma VDO เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561