สัปดาห์นี้นำเสนอพุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 5 และ 6 ของ ซึ่งเป็นการประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกนิครนถ์ ผู้ฟังจะได้เห็นถึงพุทธลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเอาชนะผู้ที่คิดจะทำให้เสื่อมเสียทั้งนางจิญจมาณวิกา และสัจจกนิครนถ์ ด้วยสันติวิธี สงบนิ่งและปัญญาญาณ ซึ่งเราสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างบารมีให้กับผู้ฟัง

 

Time index

[00:32] อธิบายช่วงนิทานพรรณนา

[02:49] เท้าความเดิม

[08:49] บทที่ 5 ชัยชนะที่มีต่อนางจิญจมาณวิกาด้วยวิธีสันเตนะ โสมะวิธินา

[30:14] บทที่ 6 ชัยชนะที่มีต่อสัจจกนิครนถ์ด้วยเทศนาญาณ

[53:55] สรุป 


อ่าน “พุทธคุณ พาหุง มหากา
ฟัง “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
ฟัง “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 2” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563