เป็นพระสูตรที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นกรณีศึกษาได้ โดยกล่าวถึงว่าหากเรามีความรู้ ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่แจ่มแจ้งหรือไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนในอรรถะหรือบทพยัญชนะก็ตาม จำเป็นต้องกลับมาที่ตัวแม่บทหรือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก่อน โดยมี พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่ตั้ง มีความเคารพยำเกรง เห็นพ้องลงร่วมกันในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ดีแล้ว จึงค่อยวิเคราะห์ไปตามบทพยัญชนะ พิจารณาตามเหตุตามปัจจัย จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะได้

Time index

[04:24] พหุเวทนิยสูตร ว่าด้วยความสุขอันสงบ ระงับ ประณีตยิ่งขึ้นตามลำดับ

[26:27] สมณมุณฑิกสูตร ว่าด้วยธรรมชั้นสูงที่ควรบรรลุ ไม่มีใครสู้วาทะได้

[49:12] อธิบายพระสูตร


อ่าน “พหุเวทนิยสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน “สมณมุณฑิกสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง “คำพุทธ : สมณมุณฑิกสูตร (เรื่องอุคคาหมานปริพาชก)” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557