หัวข้อธรรมที่ยกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วาจา การใช้คำพูดในลักษณะที่จะทำให้เกิดความดีขึ้นมาได้มี 4ลักษณะ แบ่งลักษณะและลีลาการพูดไว้เป็น 2 ส่วน คือแบ่งเป็นส่วนคนดีและคนไม่ดี และได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้กับ วาจาสะใภ้ใหม่ ซึ่งจะมีความเกรงใจในคนที่มาอยู่ก่อนจะพูดอะไรก็ระมัดระวังคำพูดลักษณะคำพูดที่เขาจะเกรงใจกัน ด้วยการมีหิริโอตัปปะ การมีหิริโอตัปปะนั้น จะเป็นหนทางไปสู่นิพพานได้

และในตอนท้ายได้เพิ่มเติม เรื่องการติ/ชมพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่า การติ/ชมที่ควรจะเป็นต้องควรติเตียนและสรรเสิรญตามความเป็นจริงตามกาลอันควรคือรู้กาละที่เหมาะสมด้วย

Time Index

[01:06] เริ่มปฏิบัติด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[15:15] ช่วงใต้ร่มโพธิบท

[16:50] วาจาสะใภ้ใหม่

[21:09] พระสูตร สัปปุริสสูตร

[28:30]อธิบายแบบลักษณะการพูด

[30:40] ตั้งโต๊ะประกาศโดยไม่ต้องถาม

[35:45] พูดเลี่ยงเมื่อถูกถามจังหน้า

[43:23]หิริโอตัปปะไปสู่นิพพานได้

[50:56] สรุป

[52:40]ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการติ/ชม


อ่าน “ สัปปุริสสูตร “ พระไตรปิฏกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฏกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จัตุกกนิบาต

อ่าน “ โปตลิยสูตร “ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ฟัง “ สัปปุริสสูตร “ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561