สัปดาห์นี้มารับฟังบทพุทธชัยมงคลคาถา อีก 2 เหตุการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระปัญญาญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของเรา ที่ทรงเปลี่ยนใจผู้ที่จะลอบฆ่าพระองค์ให้มีดวงตาเห็นธรรม และเปลี่ยนใจมหาโจรองคุลิมาลให้กลับใจเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้เพียงมีเมตตาต่อคนเท่านั้น แม้แต่สัตว์อย่างพญาช้างนาฬาคิรีที่กำลังตกมันและเมา จะเข้ามาทำร้ายพระองค์ พระองค์ก็สามารถเอาชนะด้วยพระเมตตา  

 

Time index

[02:23] เกริ่นนำ พุทธชัยมงคลคาถา และเท้าความเดิม

[04:01] บทที่ 3 พระพุทธเจ้าชนะพญาช้างนาฬาคิรีด้วยพระเมตตา

[36:14] บทที่ 4 พระพุทธเจ้าชนะโจรองคุลิมาลด้วยอิทธิวิธี

[54:03] สรุป


อ่าน “พุทธคุณ พาหุง มหากา
ฟัง “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563