พระอนุรุทธได้แสดงถึงความต่างกันทั้งในด้านอรรถ และพยัญชนะ ของเจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้ กับ เจโตวิมุตติที่เป็นมหัคคตะ ไว้กับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ กล่าวคือ เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้ คือ การเจริญพรหมวิหาร 4 อย่างไม่มีประมาณ และเจโตวิมุติที่เป็นมหัคคตะ คือ การน้อมใจแผ่กำลังของจิตที่เป็นสมาธิทั้งดวงให้กว้างขวางออกไป สูงขึ้นไป

และกล่าวกับพระอภิยะ กัจจานะถึงความต่างกันของรัศมีของเทวดา ว่าจะมีรัศมีเล็กน้อย-หาประมาณไม่ได้ หรือมีรัศมีเศร้าหมอง-บริสุทธิ์ขึ้นอยู่การน้อมใจแผ่กำลังของจิตออกไปนั้นมีประมาณเล็กน้อยหรือหาประมาณมิได้ และจิตที่เป็นสมาธินั้นยังมีนิวรณ์ต่าง ๆ เจืออยู่ หรือระงับจากนิวรณ์ทั้งหมดแล้ว

Time index

[02:41] อนุรุทธสูตร

[06:45] ความต่างกันของเจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้ และเจโตวิมุติที่เป็นมหัคคตะ

[11:37] การเข้าถึงภพ 4 อย่าง

[29:18] อธิบายอนุรุทธสูตร

[36:50] ความหมายของเจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้

[40:18] ความหมายของเจโตวิมุติที่เป็นมหัคคตะ


อ่าน "อนุรุทธสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ- อนุรุทธสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559